Filozofick fakulta

Průběh přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru

  1. Ke studiu může být přijat uchazeč/čka, který úspěšně ukončil/la úplné střední všeobecné nebo úplné střední odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou.
  2. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení, které jsou stanovené fakultou a schváleny akademickým senátem v souladu s §49., odst. 5 zákona č. 111.

Uchazeč u přijímacího řízení prokáže: zájem o obor doložený studiem literatury, orientační znalostí některých archeologických lokalit  a specializovaných muzejních expozic apod., dále znalost cizího jazyka a obecné předpoklady pro vysokoškolské studium humanitních oborů.

Studenti, kteří prokáží hlubší zájem o obor, mají po úspěšném absolvování bakalářského studia možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu příslušného studijního oboru u nás i v zahraničí.

Požadavky přijímacích zkoušek:

 

ARCHEOLOGIE PRAVĚKU A STŘEDOVĚKU 


Forma a typ studia: prezenční bakalářské

Počet přijatých v minulém akademickém roce: 12

Počet přihlášených v minulém akademickém roce: 22

Maximální počet přijímaných: 20

Kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem

Přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

Přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

 

Popis přijímací zkoušky:

  1. kolo – písemná část (doba trvání: 60 minut)
  2. 1) esej na jedno ze tří stanovených témat z archeologie pravěku a středověku (max. 20 bodů)

    2) specializovaný test – 15 otázek vztahujících se k problematice archeologie (max. 30 bodů)

  3. kolo – ústní část
  4. 1) prověření jazykových znalostí (max. 10 bodů)

    2) prověření znalosti odborné literatury (max. 15 bodů) 3) odborný rozhovor k oborové tématice (max. 25 bodů)

Uchazeč u přijímací zkoušky prokáže zájem o obor doložený studiem literatury, orientačními znalostmi některých archeologických lokalit, významných archeologických nálezů a specializovaných muzejních expozic apod., dále znalost cizího jazyka (překlad odborného textu) a obecné předpoklady pro vysokoškolské studium humanitních oborů.

Další požadavky ke zkoušce: stručné CV, seznam odborné literatury se vztahem k oboru, všechny doklady vztahující se k případné praxi na archeologickém výzkumu, odborné středoškolské práce s tématy se vztahem k oboru (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

Informace o uplatnění absolventů: Absolvent je schopen provádět samostatně základní terénní práce spojené s neodkladnou záchranou archeologických pramenů. Účastní se zejména pod vedením vědeckých pracovníků (v nutném případě též pod vedením pracovníků kvalifikovaných stupněm Mgr.) jako odborně vzdělaný asistent na všech druzích archeologických prací (nedestruktivní metody, archeologické odkryvy, dokumentace, technické zpracování), přispívá ke zhodnocení nových pramenů a podává zprávy v odborném tisku. Je připraven k případnému pokračování v navazujícím.magisterském studiu.

Další informace najdete na webu FF UK.

Aktuality

najdete v sekci studium.

14. Únor 2019

Ústav pro archeologii bude v pátek 15. února 2019 uzavřen.

Děkujeme...

14. Únor 2019

Univerzita Hradec Králové, Katedra archeologie si vás dovoluje pozvat na konferenci

...

10. Únor 2019

Jihočeská pobočka České archeologické společnosti (ČAS) ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka...

05. Únor 2019