Filozofick fakulta

Terénní teorie a praxe

JUDr. Jiří Varhaník - PhDr. Jaromír Podliska, Ph.D. - PhDr. Petr Limburský, Ph.D.

 

Texty základních právních předpisů:

 

Sbírka zákonů ČR - předpis č. 22/1958 Sb. (Zákon o kulturních památkách)

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy

Zákon o státní památkové péči

Požadavky k atestaci:

Orientace v základních principech a způsobech archeologovi práce. Základní znalost organizace a institucionálního zabezpečení archeologie na území ČR. Elementární znalost způsobů archeologické terénní práce, její strategie a používané metody od přípravy výzkumu až po závěrečné vyhodnocení, publikaci výstupů a muzejního zpracování nálezů. Rámcová znalost základních právních norem ve vztahu k archeologii a výkonu památkové péče na území našeho státu. 

 

Seznam prezentovaných témat: 

 

1) úvod do problematiky archeologického poznávání minulosti, společenský přínos oboru, získávání 

 

dat a předávání poznatků veřejnosti 

 

2) archeologické instituce a jejich zaměření, organizace archeologické práce 

 

3-4) právní aspekty archeologického výzkumu, archeologická památková péče 

 

5) projekt výzkumu, materiální zabezpečení výzkumné činnosti, charakter archeologických dat a 

 

způsoby jejich získávání (interdisciplinární přístupy) 

 

6) průběh a problematika realizace výzkumů na vybraných příkladech 

 

7-8) strategie a metodika archeologického výzkumu (pravěk), nedestruktivní postupy sběru dat 

 

9-10) strategie a metodika archeologického výzkumu (středověk/novověk) 

 

 

 

Kontakty na přednášející: 

 

PhDr. Petr Limburský, Ph.D. (limbursky@arup.cas.cz) 

 

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (podliska.jaroslav@npu.cz) 

 

JUDr. Jiří Varhaník (jiri.varhanik@gmail.com) 

 

 

Doporučené prameny a literatura: 

 

 

Právní předpisy: 

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek musejní povahy, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), především § 127 

 

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy – tzv. Maltská konvence (č. 99/2000 Sb. 

 

mezinárodních úmluv) 

 

 

 

Výběrová literatura: 

 

Bahn, P. - Renfrew, C. 2001: Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames – Hudson. 

 

Bureš, M. 2000: Nástin problematiky managementu v současné archeologii. Archaeologia Iuvenis 

 

ročník VI – 2000, číslo 1, 32-43. 

 

Bureš, M. 2004: Archeologie a veřejnost. Veřejná archeologie, 33-40, Praha 

 

Bureš, M. 2006: Cesta tam a zase zpátky. Péče o archeologické kulturní dědictví mezi liberalismem a 

 

etatismem. Zprávy památkové péče 66/2006/2, 91-99. 

 

Čiháková, J. 2004: Archeologický výzkum historického jádra Prahy – strategie a dilema. In: Forum 

 

urbes medii aevi I. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 10. dubna 2002. Brno, 19–28. 

 

Dragoun, Z. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M. 2006: K otázkám archeologické 

 

památkové péče v Praze. Zprávy památkové péče 66, 91-99. 

 

Gojda, M. 1997: Letecká archeologie v Čechách. Praha. 

 

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha. 

 

Hrdlička, L. 1993: Projekt jednoho výzkumu ve vnitřní Praze. Staveniště kolektoru "Nová radnice". 

 

Archeologické rozhledy XLV, 662-676. 

 

Kalferstová, J. 2006a: Ochrana archeologického dědictví. Zprávy památkové péče 66, 131-132. Kalferstová, J. 2006b: Archeologické nálezy v rámci územního plánování. Zprávy památkové péče 66, 

 

154-159. 

 

Kesner, L. 2005: Marketing a management muzeí a památek. Praha. 

 

Krušinová, L. 1994: Základy archeologické památkové péče v České republice. Zprávy ČAS 46 a 47. 

 

Kolektiv autorů 1997: Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost. Olomouc. 

 

Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha. 

 

Kuna, M. - Černý, V. - Dreslerová, D. - Vařeka, P. 2007: Metody archeologického výzkumu. 

 

Archeologie pravěkých Čech 1, 89-135. 

 

Neustupný, E. 1995: K teorii terénního výzkumu v archeologii. Archeologické fórum 4, 85 – 94. 

 

Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň. 

 

Podliska, J. – Tryml, M. 2012: Ochrana archeologických památek v Pražské památkové rezervaci. 

 

Zprávy památkové péče 72/2012/2, 100-105. 

 

Varhaník, J. 1996 K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče. Archaeologia 

 

historica 21, 515-520. 

 

Varhaník, J. 2000: Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy. Archeologické rozhledy 

 

4/2000. 

 

Varhaník, J. 2001: Kulturní památky a jejich institucionalizace I. Zprávy památkové péče 61, č. 3. 

Aktuality

Kolegové z projektu Delta vás prosí o vyplnění dotazníku, který se týká otázek využívání...

25. Únor 2020

Studentský spolek Archeoffuk zve uchazeče o studium na setkání se studenty archeologie a to ve...

25. Únor 2020

V rámci příprav 9. Světového archeologického kongresu (WAC-9, 5. - 10. 7. 2020) v Praze se koná...

20. Únor 2020

Jihočeské pobočky České archeologické společnosti (viz pozvánka ke stažení) a do nové...

19. Únor 2020

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro archeologii jsou partnerem IX...
18. Únor 2020