Filozofick fakulta

Hlavní oblasti výzkumu

  • Pravěké období

V rámci studia staršího pravěku jsou řešeny zejména otázky neolitizace střední Evropy, vývoj zemědělských kultur na území Čech a problematika získávání, distribuce a využítí kamenných surovin pro štípanou industrii. Pro pozdní dobu kamennou se zájem soustřeďuje na vývoj archeologických kultur a problematiku metalurgie mědi a výsledné produkce. Součástí výzkumu staršího pravěku je rovněž studium rozvoje pravěkého stavitelství, problematika doby bronzové a vývoje bádání o tomto období.

  • Protohistorické období

  • Středověk a raný novověk

Počátky „Slovanů“

Soustavně se zabýváme jedním z nejvíce přitažlivých témat současné medievistiky, a to extrémně rychlým rozšířením praslovanštiny a „zrodem“ Slovanů v raném středověku. K řešení přispíváme pomocí nových analytických metod, jež umožňují dekódovat a nově interpretovat toponymické soustavy, dochované v jazykově kontaktních oblastech. 

Populace, ekonomie a společnost

Náš výzkum se snaží porozumět hlubokým sociálním, ekonomickým a demografickým změnám, které opakovaně zažívala středověká společnost. Přitahuje nás zvláště pozdně středověká populace, čelící mortalitním krizím, dlouhodobé demografické stagnaci a náhlým klimatickým výkyvům. Snažíme se přispět k poznání prostředků sociální stability a koheze, zajímá nás význam sociální mobility, migrace a transferu bohatství v této „nekonzumní“ společnosti, která byla jen slabě komercionalizována. Usilujeme rovněž o identifikaci pozdně středověkých předpokladů ekonomického růstu a zrodu moderní Evropy. Na empirické rovině využíváme unikátní pramennou evidenci, jež je k dispozici pro chebský region.

 

Ukončené výzkumné projekty

Krajina středověké Prahy

(2016–2018; podpořeno Grantovou agenturou ČR)

Archeologie přemyslovských Čech

(2010–2014; podpořeno Grantovou agenturou ČR, č. P405/10/0556)

Proměny vesnických sídlišť v Čechách na přelomu středověku a novověku

(2012–2014; podpořeno Grantovou agenturou ČR, č. P405/12/P705)

Aktuality

zahajuje v úterý 27. 10. od 12.30 hod přes MS Teams.

23. Říjen 2020

v časopise Zprávy památkové péče najdete pod...

18. Říjen 2020

Národní památkový ústav v Lokti (působnost pro Karlovarský kraj) hledá nové kolegy...

12. Říjen 2020

Přednáška Úvod do archeozoologie APA110050, APA111052, APA555040...

01. Říjen 2020