Filozofick fakulta

Mgr. Zdeněk Beneš

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ vč. studia v doktorském SP

2003-2006 studium na Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, obor archeologie (téma Bc. práce „Sídliště z pozdní doby římské v Mořicích)

2006-2009 studium na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK (téma Mgr. práce „Dobroměřice u Loun a Březno u Chomutova – dvě sídliště doby římské v severozápadních Čech“)

2007 (zimní semestr) – správce sbírky v Regionálním muzeu Kolín

2008 (letní semestr) - stáž na Instytutu archeologii Jagellonské univerzity v Krakově

Od 2009 - studium doktorského cyklu na témže ústavu

2010 (zimní semestr) - studijní stáž na Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Od 2012 – archeolog v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech

 

Přehled publikační činnosti

Beneš, Z. 2007: Sídliště z pozdní doby římské v Mořicích (okr. Prostějov), In: Droberjar, E. - Chvojka, O. (edd.): Archeologie barbarů 2006. Příspěvky z II. Protohistorické konference České Budějovice, 21. - 24. 11. 2006, 473-511, České Budějovice.

Beneš, Z. – Nývltová Fišáková, M. 2009: „Pohřby psů“ na sídlištích doby římské v Čechách: současný stav poznání, In: Karwowski, M. - Droberjar, E. (eds.): Archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. Materiały z IV Protohistorycznej Konferencji Sanok, 13-17 października 2008, Collectio Archaeologica Ressoviensis Tomus XIII, 531-542, Rzeszów.

Beneš, Z. 2010: Dobroměřice u Loun a Březno u Chomutova – dvě sídliště doby římské v severozápadních Čechách, In: Beljak, J. - Březinová, G. - Varsik, V.(ed.): Archeológia barbarov 2009. Hospodárstvo Germánov. Sídliskové a ekonomické štruktúry od neskorej doby laténskej po včasný stredovek. Zborník referátov z V. protohistorickej konferencie Nitra, 21.-25. Septembra, Archaeologica Slovaca Monographiae Tomus X, 67-112, Nitra.

Beneš, Z. - Hornik, P. - Kašpárek, F. 2011: Rozrušený soubor z pohřebiště a sídliště z Nebovid, okr. Kolín, In: Droberjar, E. (ed.): Archeologie barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Sborník příspěvků ze VI. Protohistorické konference Hradec Králové, 6.-9. září 2010, Studia Archaeologica Suebica I, 103-116, Olomouc.

Beneš, Z. 2013: Staronové nálezy z doby laténské a doba římské z Obříství, okr. Mělník. Úvahy o sídelní komoře doby římské ve středním Polabí, Archeologie ve středních Čech 17/2, 701-717.

Beneš, Z. 2014: Germánské osídlení v době římské a době stěhování národů. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. (ed.): Výsledky archeologického výzkumu polykulturní lokality Obříství 1, Praehistorica 32/1, Praha.

Beneš, Z. 2014: Germánské imitace římských skleněných nádob v Čechách ve starší době římské, In: Beneš, Z. - Popelka, M. - Šmidtová, R. (eds.): Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Paslęce. Sborník k 70. narozeninám Lubomíra Košnara. Praehistorica 32/2, 29-40, Praha.

Beneš, Z. 2015: Záchranný archeologický výzkum podhradí hradiště Kolo u Týnce nad Labem, okr. Kolín, Archeologie ve středních Čechách 19/1, 245-253.

Recenze

Meyer, M. 2008: Mardorf 23, Lkr. Marburg-Biedenkopf. Archäologische Studien zur Besiedlung des deutschen Mittelgebirgsraumes in den Jahrhunderten um Christi Geburt, Památky archeologie CIII/2012, 435-438, Praha.

 

Projekty

V roce 2014 otevření naučné stezky „Stezka Markomanů. Naučná stezka Dobřichov“ v obci Dobřichov, okr. Kolín. Naučná stezka má za úkol popularizovat významné památky nejen doby římské na katastru obce, především pohřebiště v poloze Pičhora, jež je archeologickou lokalitou evropského významu. Projekt podpořený Regionálním operačním programem střední Čechy (registrační číslo projektu - CZ.1.15/2.2.00/72.01677).

 

Přednášková činnost

Doba římská a stěhování národů

PVS pro mladší pravěk

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021