Filozofická Fakulta

Mgr. Daniel Bursák

 

e: bursak@muzeumprahy.cz

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. Studia v doktorském SP

 

2004-2008      bakalářský studijní obor Pravěká a raně středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

 

2008–2010      magisterský studijní obor Pravěká a raně středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

 

2011 – dosud  doktorský studijní program Pravěká a středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

 

Odborné zaměření

doba železná, starší doba římská, sídlení a hospodářská problematika mladšího pravěku

 

Bibliografie

Bursák, D. 2008: Nové doklady osídlení na území Prahy ve starší době římské. Bakalářská diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.

Bursák, D. 2008: Záchranný archeologický výzkum při stavbě plynovodu na k. ú. Ořech, okr. Praha – západ. Příspěvek k poznání osídlení z časné doby laténské a starší doby římské,  Archaeologica Pragensia 19, 161 – 200.

Bursák, D. 2009: Pozoruhodný nález ze starší doby římské z Prahy-Dolních Počernic. In: Karwowski, M. – Droberjar, E.: Archeologia Barbarzyńców 2008. Collectio Archaeologica Ressoviensis, Tomus XIII. Rzeszów, 453 – 460.

Bursák, D. 2010: Tuchlovicko v době laténské a době římské. Archeologický výzkum z let 1967 a 1968 (A. Knor, J. Zeman). Magisterská diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.

Bursák, D. 2011: Tuchlovice: dávná minulost uchovaná v mokřadech potoka, Posel z Budče 28, 54 – 55.

Malyková, D. – Bursák, D. – Pecinovská, M. 2011: Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích. In: E. Droberjar (ed.) Archeologie Barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Studia Archaeologica Suebica I. Olomouc 2011, 397–413.

Bursák, D. – Kloužková, A. 2012: Dvě „provinciálně římské hrnčířské pece“ z Prahy - Bubenče. Výzkum L. Horákové - Jansové z roku 1931, Archaeologica Pragensia 21, 144 – 156.

Bursák, D. 2012: 5. století př. n. l. v Čechách z pohledu archeologie. In: J. Valentová – M. Tisucká (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, 6-19. ISBN 978-80-7036-372-0.

Bursák, D. 2014: Keramický soubor ze sídliště starší doby římské u Tuchlovic, okr. Kladno, Zborník slovenského Národného múzea CVI II – 2014 Archeológia 24, 295-302.


 

Studijní cesty

13. - 19. 7. 2009: studijní pobyt v knihovně Römisch - Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM)

26. - 30. 10. 2010: pracovní setkání na Ústavu archeologie římských provincií (Archäologie der Römischen Provinzen) Univerzity v Kolíně nad Rýnem

8. - 15. 11. 2010: studijní pobyt v knihovně Römisch - Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM)

 

Podíl na výuce

PVS pro hospodářské dějiny pravěku

 

 

 

 

Aktuality

Výuka  na Ústavu pro archeologii v ZS 2018/2018 bude zahájena...

13. Září 2017

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje...

11. Září 2017

Srdečně zveme všechny zájemce na akce ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko v období říjen-prosinec 2017...

07. Září 2017

Ústav pro archeologii včetně knihovny bude po celé září uzavřen z důvodu probíhajících...

05. Září 2017