Filozofick fakulta

Mgr. Daniel Bursák

 

e: bursak@muzeumprahy.cz

web: https://cuni.academia.edu/DanielBurs%C3%A1k

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. Studia v doktorském SP

 

2004-2008      bakalářský studijní obor Pravěká a raně středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

 

2008–2010      magisterský studijní obor Pravěká a raně středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

 

2011 – dosud  doktorský studijní program Pravěká a středověká archeologie, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK

 

Odborné zaměření

doba železná, starší doba římská, sídlení a hospodářská problematika mladšího pravěku

 

Bibliografie

Bursák, D. 2008: Nové doklady osídlení na území Prahy ve starší době římské. Bakalářská diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.

Bursák, D. 2008: Záchranný archeologický výzkum při stavbě plynovodu na k. ú. Ořech, okr. Praha – západ. Příspěvek k poznání osídlení z časné doby laténské a starší doby římské,  Archaeologica Pragensia 19, 161 – 200.

Bursák, D. 2009: Pozoruhodný nález ze starší doby římské z Prahy-Dolních Počernic. In: Karwowski, M. – Droberjar, E.: Archeologia Barbarzyńców 2008. Collectio Archaeologica Ressoviensis, Tomus XIII. Rzeszów, 453 – 460.

Bursák, D. 2010: Tuchlovicko v době laténské a době římské. Archeologický výzkum z let 1967 a 1968 (A. Knor, J. Zeman). Magisterská diplomová práce, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK Praha.

Bursák, D. 2011: Tuchlovice: dávná minulost uchovaná v mokřadech potoka, Posel z Budče 28, 54 – 55.

Malyková, D. – Bursák, D. – Pecinovská, M. 2011: Nové sídlištní nálezy z doby římské v Praze-Kbelích. In: E. Droberjar (ed.) Archeologie Barbarů 2010: Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem. Studia Archaeologica Suebica I. Olomouc 2011, 397–413.

Bursák, D. – Kloužková, A. 2012: Dvě „provinciálně římské hrnčířské pece“ z Prahy - Bubenče. Výzkum L. Horákové - Jansové z roku 1931, Archaeologica Pragensia 21, 144 – 156.

Bursák, D. 2012: 5. století př. n. l. v Čechách z pohledu archeologie. In: J. Valentová – M. Tisucká (eds.): Ve stínu Olympu. Praha: Národní muzeum, 2012, 6-19. ISBN 978-80-7036-372-0.

Bursák, D. 2014: Keramický soubor ze sídliště starší doby římské u Tuchlovic, okr. Kladno, Zborník slovenského Národného múzea CVI II – 2014 Archeológia 24, 295-302.

Bursák, D.: Pokračování po 120 letech: výzkum J. A. Jíry pro Společnost přátel starožitností českých v Praze-Bubenči a Dejvicích z let 1897 – 1898. Doba laténská a římská“. Archaeologica Pragensia 23.

Bursák, D. – Daněček, D. – Smíšek, K. 2016: Nové kovové nálezy z doby halštatské z hradiště u Minic, okr. Mělník. In: Popelka, M. – Šmidtová, R. – Burgert, P. – Jílek, J. (ed.): … tenkrát na východě … Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistorica XXXIII/1-2, 117-129.

Bursák, D. 2016: Pokračování po 120 letech: výzkum J. A. Jíry pro Společnost přátel starožitností českých v Praze-Bubenči a Dejvicích z let 1897–1898. Doba laténská a římská / A continuation after 120 years: J. A. Jíra’s excavation for the Czech Society of Friends of Antiquities at Prague-Bubeneč and Dejvice in 1897–1898. The La Tène and Roman periods. Archaeologica Pragensia 23/2016, 246–301.

Kysela, J. – Bursák, D. – Houfková, P. – Šálková, T. 2017: Stebno-Nouze: pozoruhodný laténský depot z Podbořanska. Archeologické rozhledy 69, 74-108.

Beneš, Z. – Bursák, D. – Jílek, J. 2017: Plaňany-Group in Bohemia. Three Case Studies with an Emphasis on Ceramics. In: A. Michalowski-M. Teska et al. (eds): Settlements Pottery of pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum-new Research Perspectives. Poznań, 41-66.

 

 


 

Studijní cesty

13. - 19. 7. 2009: studijní pobyt v knihovně Römisch - Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM)

26. - 30. 10. 2010: pracovní setkání na Ústavu archeologie římských provincií (Archäologie der Römischen Provinzen) Univerzity v Kolíně nad Rýnem

8. - 15. 11. 2010: studijní pobyt v knihovně Römisch - Germanisches Zentralmuseum Mainz (RGZM)

 

Podíl na výuce

PVS pro hospodářské dějiny pravěku

 

 

 

 

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020