Filozofick fakulta

Mgr. et Mgr. Jan Horák, Ph.D.

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. Studia v doktorském SP

2011- Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, doktorské studium ekologie, téma disertace: Vliv středověké společnosti na vybrané prvky ekosystému, školitel: prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.

2010- Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, doktorské studium archeologie, téma disertace: Středověká společnost a krajina, jejich vzájemné vztahy a působení, školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

2007-2010 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzická geografie a geoekologie, studium zakončeno titulem Mgr.

2004-2007 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Archeologie pravěká a raně středověká, studium zakončeno titulem Mgr.

2001-2004 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Archeologie pravěká a raně středověká, studium zakončeno titulem Bc.

Podpořené projekty

2013 – interní grant IGA FŽP ČZU, projekt „Vliv středověké společnosti na vybrané prvky ekosystému – těžké kovy v sedimentech niv“

2012 – interní grant IGA FŽP ČZU, projekt „Vliv středověké společnosti na vybrané prvky ekosystému – těžké kovy v sedimentech niv“

2011 – interní grant FF UK, projekt „Středověká společnost a krajina, jejich vzájemné vztahy a působení“

2009 – projekt GAUK č. 259087 „Mapování, datace a dokumentace historických krajinných struktur v krajině dolního Podoubraví, (krajinná památková zóna Žehušicko)“ v rámci studia fyzické geografie na PřF UK

Účast na konferencích

2013 – účast na konferenci Kvartér, poster

2013 – účast na konferenci Stříbrná Jihlava, Jihlava, příspěvek

2013 – účastt na konferenci European Association of Archaeologists, Plzeň, poster

2013 – účast na konferenci Geoarchaeology of river valleys, Kielce, příspěvek

2013 – účast na Konferenci environmentální archeologie, České Budějovice, poster

2012 – účast na konferenci Kvartér, příspěvek

2012 – účast na Konferenci environmentální archeologie, Praha, příspěvek

2011 – účast na Konferenci environmentální archeologie, Brno, poster

2010 – účast na konferenci Kvartér, příspěvek

2010 – účast na geografické studentské konferenci New Wave, příspěvek

2008 – účast na Letní škole kvartérních studií pořádané Štátnym geologickým ústavem Dionýza Štúra v Bratislavě, Slovenskou geologickou společností a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského

2004-2007 spoluorganizátor konferencí Archeologie a veřejnost

2000 – účast v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti s prací „Svaté Pole – cisterciácký klášter u Třebechovic pod Orebem (3. místo)

1998/99 – účast v zemském kole soutěže Certamen Latinum

 

Přehled publikační činnosti

Horák, J. 2013: Floodplain dynamics and heavy metal contamination. In: Kalicki, T. – Krupa, J. (eds.): Geoarchaeology of river valleys. 13-15 May 2013, Kielce – Suchedniów, Poland. Abstract book and field guide. Kielce. 53-54.

Horák, J. – Hejcman, M. 2013: Use of trace elements from historical mining for alluvial sediment dating. Soil and Water Research 8. 77-86.

Horák, J. 2012: Kutnohorská těžba, kontaminace a možnosti jejího využití při analýze nivního prostředí. In: Uhlířová, H. – Malíková, R. – Ivanov, M. (eds.): Sborník abstraktů 18. Konference Kvartér konané 23. 11. 2012, PřF MU, Brno. 20-21.

Horák, J. 2012: Možnosti datace historické krajiny, Svatoanenský rybník na Kutnohorsku. In: Součková, K. – Hejcman, M. (eds.): Zemědělství pohledem environmentální archeologie. Sborník abstraktů 8. Konference environmentální archeologie konané ve dnech 1. – 3. 2. 2012, ČZU, Praha. 35.

Horák, J. 2010: Mapování, datace a dokumentace historických krajinných struktur v krajině dolního Podoubraví (krajinná památková zóna Žehušicko). Rukopis nepublikované diplomové práce, uloženo na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze.

Horák, J. – Kvietok, M. – Kublek, P. – Holub, M. – Kuchařík, M. 2009: Birituální pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze – Jinonicích. Archaeologica Pragensia 19, 5-30.

Horák, J. 2008: Svaté pole. Cisterciácký klášter u Třebechovic pod Orebem. Hradec Králové.

Horák, J. 2007: Archeologický výzkum dvorku č.p. 40 ve Filištínské ulici v Chrudimi, rukopis nepublikované diplomové práce, uloženo v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK FF v Praze.

Horák, J. 2006: Pascal Acot: Historie a změny klimatu (Praha 2005), Archeologické rozhledy LVIII. 849-850 (recenze).

Horák, J. 2006: Klaus Humpert – Martin Schenk: Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung. Das Ende vom Mythos der „gewachsenen Stadt“. (Stuttgart 2001). Archeologické rozhledy LVIII. 178-181 (recenze).

Horák, J. – Novák, M. 2005: Záchranný archeologický výzkum na trase vodovodu Lochenice - Holohlavy, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 31. 141-157.

Horák, J. 2004: Dějiny staveb 2001. Sborník vybraných referátů z konference Dějiny staveb 2001 (Plzeň 2002). Dějiny staveb 2002. Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinách konané ve dnech 5.4. – 7-.4. 2002 (Plzeň 2003), Archeologické rozhledy LVI, 476-478 (recenze).

Horák, J. 2004: Středověké osídlení v povodí Dědiny, rukopis nepublikované bakalářské práce, uloženo v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK FF v Praze.

Horák, J. 2003: PhDr. Antonín Hejna. In: Sláva a pád hradu Vízmburka.

Horák, J. 2002: Nálezy z hradu Vlčince u Police nad Metují, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 28. 220-226.

 

Přednášková činnost

Environmentální archeologie 

 Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021