Filozofick fakulta

Mgr. et Mgr. Jan Horák, Ph.D.

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. Studia v doktorském SP

2011- Česká zemědělská univerzita, Fakulta životního prostředí, doktorské studium ekologie, téma disertace: Vliv středověké společnosti na vybrané prvky ekosystému, školitel: prof. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D. et Ph.D.

2010- Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, doktorské studium archeologie, téma disertace: Středověká společnost a krajina, jejich vzájemné vztahy a působení, školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

2007-2010 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzická geografie a geoekologie, studium zakončeno titulem Mgr.

2004-2007 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Archeologie pravěká a raně středověká, studium zakončeno titulem Mgr.

2001-2004 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor Archeologie pravěká a raně středověká, studium zakončeno titulem Bc.

Podpořené projekty

2013 – interní grant IGA FŽP ČZU, projekt „Vliv středověké společnosti na vybrané prvky ekosystému – těžké kovy v sedimentech niv“

2012 – interní grant IGA FŽP ČZU, projekt „Vliv středověké společnosti na vybrané prvky ekosystému – těžké kovy v sedimentech niv“

2011 – interní grant FF UK, projekt „Středověká společnost a krajina, jejich vzájemné vztahy a působení“

2009 – projekt GAUK č. 259087 „Mapování, datace a dokumentace historických krajinných struktur v krajině dolního Podoubraví, (krajinná památková zóna Žehušicko)“ v rámci studia fyzické geografie na PřF UK

Účast na konferencích

2013 – účast na konferenci Kvartér, poster

2013 – účast na konferenci Stříbrná Jihlava, Jihlava, příspěvek

2013 – účastt na konferenci European Association of Archaeologists, Plzeň, poster

2013 – účast na konferenci Geoarchaeology of river valleys, Kielce, příspěvek

2013 – účast na Konferenci environmentální archeologie, České Budějovice, poster

2012 – účast na konferenci Kvartér, příspěvek

2012 – účast na Konferenci environmentální archeologie, Praha, příspěvek

2011 – účast na Konferenci environmentální archeologie, Brno, poster

2010 – účast na konferenci Kvartér, příspěvek

2010 – účast na geografické studentské konferenci New Wave, příspěvek

2008 – účast na Letní škole kvartérních studií pořádané Štátnym geologickým ústavem Dionýza Štúra v Bratislavě, Slovenskou geologickou společností a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského

2004-2007 spoluorganizátor konferencí Archeologie a veřejnost

2000 – účast v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti s prací „Svaté Pole – cisterciácký klášter u Třebechovic pod Orebem (3. místo)

1998/99 – účast v zemském kole soutěže Certamen Latinum

 

Přehled publikační činnosti

Horák, J. 2013: Floodplain dynamics and heavy metal contamination. In: Kalicki, T. – Krupa, J. (eds.): Geoarchaeology of river valleys. 13-15 May 2013, Kielce – Suchedniów, Poland. Abstract book and field guide. Kielce. 53-54.

Horák, J. – Hejcman, M. 2013: Use of trace elements from historical mining for alluvial sediment dating. Soil and Water Research 8. 77-86.

Horák, J. 2012: Kutnohorská těžba, kontaminace a možnosti jejího využití při analýze nivního prostředí. In: Uhlířová, H. – Malíková, R. – Ivanov, M. (eds.): Sborník abstraktů 18. Konference Kvartér konané 23. 11. 2012, PřF MU, Brno. 20-21.

Horák, J. 2012: Možnosti datace historické krajiny, Svatoanenský rybník na Kutnohorsku. In: Součková, K. – Hejcman, M. (eds.): Zemědělství pohledem environmentální archeologie. Sborník abstraktů 8. Konference environmentální archeologie konané ve dnech 1. – 3. 2. 2012, ČZU, Praha. 35.

Horák, J. 2010: Mapování, datace a dokumentace historických krajinných struktur v krajině dolního Podoubraví (krajinná památková zóna Žehušicko). Rukopis nepublikované diplomové práce, uloženo na Katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze.

Horák, J. – Kvietok, M. – Kublek, P. – Holub, M. – Kuchařík, M. 2009: Birituální pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze – Jinonicích. Archaeologica Pragensia 19, 5-30.

Horák, J. 2008: Svaté pole. Cisterciácký klášter u Třebechovic pod Orebem. Hradec Králové.

Horák, J. 2007: Archeologický výzkum dvorku č.p. 40 ve Filištínské ulici v Chrudimi, rukopis nepublikované diplomové práce, uloženo v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK FF v Praze.

Horák, J. 2006: Pascal Acot: Historie a změny klimatu (Praha 2005), Archeologické rozhledy LVIII. 849-850 (recenze).

Horák, J. 2006: Klaus Humpert – Martin Schenk: Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung. Das Ende vom Mythos der „gewachsenen Stadt“. (Stuttgart 2001). Archeologické rozhledy LVIII. 178-181 (recenze).

Horák, J. – Novák, M. 2005: Záchranný archeologický výzkum na trase vodovodu Lochenice - Holohlavy, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 31. 141-157.

Horák, J. 2004: Dějiny staveb 2001. Sborník vybraných referátů z konference Dějiny staveb 2001 (Plzeň 2002). Dějiny staveb 2002. Sborník vybraných referátů z konference v Nečtinách konané ve dnech 5.4. – 7-.4. 2002 (Plzeň 2003), Archeologické rozhledy LVI, 476-478 (recenze).

Horák, J. 2004: Středověké osídlení v povodí Dědiny, rukopis nepublikované bakalářské práce, uloženo v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou UK FF v Praze.

Horák, J. 2003: PhDr. Antonín Hejna. In: Sláva a pád hradu Vízmburka.

Horák, J. 2002: Nálezy z hradu Vlčince u Police nad Metují, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 28. 220-226.

 

Přednášková činnost

Environmentální archeologie 

 Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020