Filozofick fakulta

Svět středověkých artefaktů

 

Doporučená literatura 2013/2014

 

1. Středověká keramika – základní vývojové tendence, opory chronologie

Klápště, J. 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, Archeologické rozhledy 50, 138-158.

Radoměrský, P. – Richter, M. 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, svazek 28, 57-168.

Zápotocký, M. 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, Památky archeologické 69, 171-238.

 

2. Středověké hrnčířství

Richter, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha, str. 59-156.

VARADZIN, L. 2010: Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6.–13. století v archeologických pramenech, Archeologické rozhledy 62, 17–71.

 

3. Kachle - morfologie

SMETÁNKA, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, Památky archeologické 60, 228-262.

SMETÁNKA, Z. 1985: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách, Archaeologia historica 8, 145-155.

 

4. Kachle - ikonografie

BRYCH, V. 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

HAZLBAUER, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

Krajíc, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici čp. 28). Tábor.

KRAJÍC, R. 2005: Středověké kamnářství. Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska. Tábor.

LOSKOTOVÁ, I. a kol. 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Brno.

SMETÁNKA, Z. 1983: Ad lupum predicantem. Reliéf pozdně gotického kachle jako historický pramen, Archeologické rozhledy 35, 316-326.

ŽEGKLITZ, J. 1987: Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů, Archeologické rozhledy 39, 655-671.

ŽEGKLITZ, J. 2006: Renesanční portrétní kachle z hrnčířské dílny Adama Špačka v Truhlářské ulici v Praze, Archeologické rozhledy 58, 78-116.

 

5. Dlaždice

BŘICHÁČEK, P. 2007: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z milevského premonstrátského kláštera. Milevsko.

FLEKOVÁ-KŘENKOVÁ, K. 2008: Gotická mozaiková dlažba z chrámu cisterciáckého kláštera v Hradišti nad Jizerou, Studia mediaevalia Pragensia 8, 143-175

HEJDOVÁ, D. – NECHVÁTAL, B. 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách, I, II, Památky archeologické 61, 100-183, 395-458.

MERHAUTOVÁ, A. 1988: Skromné umění. Praha.

VAŘILOVÁ, Z. 2001: Surovinové zdroje a provenience románských terakotových dlaždic, Archeologické rozhledy 53, 515-563.

6. Železo

HAVRDA, J. – PODLISKA, J. – ZAVŘEL, J. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání), Archeologické rozhledy 53, 91-118.

KRAJÍC, R. 2003: Sezimovo Ústí, archeologie středověkého poddanského města, 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa.  Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

PLEINER, R. 2000: Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Praha.

PLEINER, R. 2006: Iron in Archaeology. Early European Blacksmiths.

SOUCHOPOVÁ, V. 1986: Hutnictví železa v 8.-11. století na západní Moravě, Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně  13/1. Praha.

 

7. Sklo

ČERNÁ, E. (ed.) 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Most.

ČERNÁ, E. – FRÝDA, F. 2010: Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií, Archaeologia historica 35, 335-357.

DRAHOTOVÁ, O. (red.) 2005: Historie sklářské výroby v českých zemích, I. Od počátků do konce 19. století. Praha. Str. 56-128.

HIMMELOVÁ, Z. 1995: Glasfunde aus Mikulčice, in: Daim, F. – Poláček, L. (edd.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, 1. Brno, 83-112.

 

8. Archeologie každodenního života

DURDÍK, T. 2010: Několik poznámek k české hradní každodennosti, Archaeologia historica 35, 45-61.

KLÁPŠTĚ, J. (ed.) 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226), Praha – Most.

KLÁPŠTĚ, J. 2002: Měšťané a lidé z města, in: M. Nodl – F. Šmahel (edd.), Člověk českého středověku. Praha.

Krajíc, R. a kol.1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220). Tábor.

MĚCHUROVÁ, Z. 2010: Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech, Archaeologia historica 35, 95-107.

PřílohaVelikost
Přednáška_středověké-artefakty.pdf12.69 MB

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021