Filozofick fakulta

Svět středověkých artefaktů

 

Doporučená literatura 2013/2014

 

1. Středověká keramika – základní vývojové tendence, opory chronologie

Klápště, J. 1998: Die Anfänge der jüngeren mittelalterlichen Keramik in Böhmen als kulturhistorisches Problem, Archeologické rozhledy 50, 138-158.

Radoměrský, P. – Richter, M. 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie, svazek 28, 57-168.

Zápotocký, M. 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie, Památky archeologické 69, 171-238.

 

2. Středověké hrnčířství

Richter, M. 1982: Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha, str. 59-156.

VARADZIN, L. 2010: Hrnčířská výroba ve východní části střední Evropy 6.–13. století v archeologických pramenech, Archeologické rozhledy 62, 17–71.

 

3. Kachle - morfologie

SMETÁNKA, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, Památky archeologické 60, 228-262.

SMETÁNKA, Z. 1985: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách, Archaeologia historica 8, 145-155.

 

4. Kachle - ikonografie

BRYCH, V. 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

HAZLBAUER, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

Krajíc, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křížkově ulici čp. 28). Tábor.

KRAJÍC, R. 2005: Středověké kamnářství. Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska. Tábor.

LOSKOTOVÁ, I. a kol. 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Brno.

SMETÁNKA, Z. 1983: Ad lupum predicantem. Reliéf pozdně gotického kachle jako historický pramen, Archeologické rozhledy 35, 316-326.

ŽEGKLITZ, J. 1987: Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů, Archeologické rozhledy 39, 655-671.

ŽEGKLITZ, J. 2006: Renesanční portrétní kachle z hrnčířské dílny Adama Špačka v Truhlářské ulici v Praze, Archeologické rozhledy 58, 78-116.

 

5. Dlaždice

BŘICHÁČEK, P. 2007: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z milevského premonstrátského kláštera. Milevsko.

FLEKOVÁ-KŘENKOVÁ, K. 2008: Gotická mozaiková dlažba z chrámu cisterciáckého kláštera v Hradišti nad Jizerou, Studia mediaevalia Pragensia 8, 143-175

HEJDOVÁ, D. – NECHVÁTAL, B. 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách, I, II, Památky archeologické 61, 100-183, 395-458.

MERHAUTOVÁ, A. 1988: Skromné umění. Praha.

VAŘILOVÁ, Z. 2001: Surovinové zdroje a provenience románských terakotových dlaždic, Archeologické rozhledy 53, 515-563.

6. Železo

HAVRDA, J. – PODLISKA, J. – ZAVŘEL, J. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání), Archeologické rozhledy 53, 91-118.

KRAJÍC, R. 2003: Sezimovo Ústí, archeologie středověkého poddanského města, 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa.  Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

PLEINER, R. 2000: Iron in Archaeology. The European Bloomery Smelters. Praha.

PLEINER, R. 2006: Iron in Archaeology. Early European Blacksmiths.

SOUCHOPOVÁ, V. 1986: Hutnictví železa v 8.-11. století na západní Moravě, Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně  13/1. Praha.

 

7. Sklo

ČERNÁ, E. (ed.) 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Most.

ČERNÁ, E. – FRÝDA, F. 2010: Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií, Archaeologia historica 35, 335-357.

DRAHOTOVÁ, O. (red.) 2005: Historie sklářské výroby v českých zemích, I. Od počátků do konce 19. století. Praha. Str. 56-128.

HIMMELOVÁ, Z. 1995: Glasfunde aus Mikulčice, in: Daim, F. – Poláček, L. (edd.), Studien zum Burgwall von Mikulčice, 1. Brno, 83-112.

 

8. Archeologie každodenního života

DURDÍK, T. 2010: Několik poznámek k české hradní každodennosti, Archaeologia historica 35, 45-61.

KLÁPŠTĚ, J. (ed.) 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226), Praha – Most.

KLÁPŠTĚ, J. 2002: Měšťané a lidé z města, in: M. Nodl – F. Šmahel (edd.), Člověk českého středověku. Praha.

Krajíc, R. a kol.1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220). Tábor.

MĚCHUROVÁ, Z. 2010: Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech, Archaeologia historica 35, 95-107.

PřílohaVelikost
Přednáška_středověké-artefakty.pdf12.69 MB

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020