Filozofick fakulta

Okruhy k BZK a SZZK

Okruhy k bakalářské zkoušce (BZK)


1. Paleolit a mezolit:

1.1 Paleolit a mezolit na našem území

1.2 Štípaná industrie (těžba, distribuce, význam)

 

2. Neolit:

2.1. Problematika  neolitizace

2.2 Kultura s lineární keramikou

2.3 Kultura s vypíchanou keramikou

2.4 Sídelní struktura neolitu

2.5 Pohřební ritus v neolitu

2.6 Sociokultovní architektura

2.7 Pramenná základna neolitu a její význam

2.8 Neolitické zemědělství

2.9 Štípaná industrie (těžba, distribuce, význam)

2.10 Využití experimentu v archeologii

 

3. Eneolit

3.1. Základní znaky eneolitu

3.2 Raný eneolit

3.3 Starší eneolit

3.4 Střední eneolit

3.5 Mlaší eneolit

3.6 Pohřební ritus v eneolitu

3.7 Eneolitická sídliště ve světle dochovaných pramenů

 

4. Doba bronzová:

4.1 Starší doba bronzová na našem území

4.2 Střední doba bronzová na našem území

4.3 Mladší a pozdní doba bronzová na našem území

4.4 Osídlení a sídliště doby bronzové na našem území

4.5 Strategické a opevněné lokality doby bronzové na našem území

4.6 Pohřební památky doby bronzové a jejich výpověď o živé kultuře

4.7 Rozšíření a uplatnění bronzu v době bronzové na našem území

4.8 Zpracování nekovových materiálů v době bronzové

 

5. Doba železná

 5.1 Halštatská doba - obecná charakteristika (znaky, prostor, kult. okruhy,Zha, VHa)

5.2 Transformace doby laténské

5.3 Knížecí prostředí mladšího halštatu

5.4 Konec halštatu a časný latén ve střední Evropě

5.5 Plochá pohřebiště doby laténské

5.6 Sídelní struktura mladší a pozdní doby laténské - role sídlišť a jejich hierarchie

5.7 Role dálkového obchodu v době železné

5.8 Technologické inovace, suroviny a řemeslná výroba doby železné

5.9 Sociální struktura doby železné a prameny k jejímu poznání

5.10 Chronologie a datovací metody v době železné

5.11 Konec doby laténské a role nejstaršího germánského osídlení

 

6. Doba římská a stěhování národů

6.1 Osídlení Čech v počátcích doby římské. Plaňanská skupina großromstedtské kultur

6.2 Marobudova říše a archeologie starší doby římské v Čechách.

6.3 Mladší doba římská v Čechách, archeologické památky, otázky vývoje osídlení.

6.4 Hlavní výsledky a problémy sídlištní archeologie v Čechách a na Moravě.

6.5 Římské importy v Čechách a na Moravě a jejich historický význam.

6.6 Morava v průběhu doby římské – vývoj osídlení, archeologické památky. Celkový  přehled

6.7 Morava v období markomanských válek a v mladší době římské.

6.8 Doba stěhování národů v Čechách – charakteristika sídlišť, pohřebišť a nálezů z obou fází daného období.

6.9 Doba stěhování národů v Čechách – kulturní a etnické souvislosti jejích fází na pozadí historických událostí.

6.10 Doba stěhování národů na Moravě – kulturní poměry za rozmachu Attilovy říše, po jejím pádu a za nadvlády Langobardů.

 

7. Raný středověk

7.1 Základní poznávací metody v archeologii (stratigrafie, uzavřený nálezový celek,mhistorické a přírodovědné datování)

7.2 Kulturně-historická archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.3 Procesuální archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.4 Postprocesuální archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.5 Počátky slovanského osídlení Českých zemí

7.6 Avarský kaganát a České země

7.7 Svět velkomoravských center

7.8 Sakrální stavby a pohřbívání na Velké Moravě jako pramen pro poznávání sociální struktury a christianizace

7.9. Čechy v 9. století

7.10 Počátky přemyslovských Čech v písemných a archeologických pramenech

7.11 Hradiště prvních Přemyslovců a jejich archeologické poznávání

7.12 Pražský hrad a pražská aglomerace v raném středověku

7.13 Hradská centra 11. a 12. století

7.14 Raně středověké pohřební zvyky v českých zemích jako svědectví o proměnách společnosti

7.15 Raně středověká venkovská sídliště a jejich hospodářství

 

8. Středověk

8.1 Osídlování českých zemí ve středověku a problematika strukturálních změn

8.2 Archeologie zaniklých středověkých vesnic

8.3 Archeologie zaniklých tržních a raně městských center

8.4 Praha - archeologie počátků vrcholně středověkého města (12. – 13. stol.)

8.5 Archeologie středověkého města (13.-16. stol.). Proměny stavební kultury, svědectví artefaktů a ekofaktů o každodenním životě                               

8.6 Archeologie středověkých hradů. Stavební podoba, každodenní život

8.7 Základní tendence ve vývoji středověkého hrnčířství, opory chronologie, význam studia keramiky pro archeologii středověku

8.8 Kachle a jejich kulturně historická výpověď

8.9 Středověké sklo – technologie, morfologie. Sociálně indikační význam. Vztah mezi výrobními a spotřebními areály

8.10 Železo, výroba a zpracování. Možnosti a meze archeologického svědectví

 

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce (SZZK)

 

1. Paleolit a mezolit

1.1 Paleolit a mezolit na našem území

1.2 Štípaná industrie (těžba, distribuce, význam)

 

2. Neolit

2.1 Vývoj klimatu raně holocénní Evropy a problematika  neolitizace

2.2 Obecná charakteristika neolitu

2.3 Počátky neolitu v Anatolii

2.4 Neolitizace Středomoří

2.5 Civilizace tellů: neolit Balkánského poloostrova

2.6 Neolit střední Evropy (kultura s LK, kultura s VK, LGK

2.7 Násilí a válečnictví v neolit¨

2.8 Neolitická architektura (domy)

2.9 Pravěká sociokultovní architektura

2.10 Pohřební ritus ve starším pravěku

 

3. Eneolit

3.1. Základní znaky eneolitu

3.2 Raný eneolit v českých zemích

3.3 Starší eneolit v českých zemích

3.4 Střední eneolit v českých zemích

3.5 Mlaší eneolit v českých zemích

3.6 Pohřební ritus českého eneolitu

3.7 Česká eneolitická sídliště ve světle dochovaných pramenů

3.8. Megalitická Evropa

3.9. Ötzi, muž z ledovce

 

4. Doba bronzová:

4.1 Starší doba bronzová v Evropě

4.2 Střední doba bronzová v Evropě

4.3 Mladší a pozdní doba bronzová v Evropě

4.4 Hospodářství a obživa v době bronzové

4.5 Osídlení a sídliště doby bronzové

4.6 Pohřební památky doby bronzové a jejich výpověď o živé kultuře

4.7 Těžba a zpracování nerostných surovin v době bronzové

4.8 Výroba, distribuce a kulturní význam bronzových artefaktů

4.9 Doklady sociální struktury a organizace společností doby bronzové

4.10 Problémy chronologie doby bronzové

 

5. Doba železná (viz otázky pro bc.)

 

6. Doba římská a stěhování národů

 6.1 Zdroje, doba a území germánské etnogeneze, jastorfská kultura, rané germánské expanze.

6.2 Kmeny (jejich rozdělení a vývoj do doby kmenových svazů), kulturní okruhy a kultury v germánském barbariku.

6.3 Konfrontace římské říše s germánským barbarikem za Augusta a Tiberia a její archeologické doklady.

6.4 Sídliště, sídlištní objekty a jejich typy ve svobodné Germánii.

6.5 Pohřební ritus v germánské kontinentální Evropě od předřímské doby železné do merovejského období a otázky jeho výpovědní schopnosti.

6.6 Římské importy ve středoevropském barbariku a jejich hospodářské, politické a sociální souvislosti.

6.7 Archeologické doklady sociálního rozvrstvení ve středoevropském barbariku v době římské.

6.8 Markomanské války, jejich doklady a důsledky severně od středního Podunají.

6.9 Archeologické památky doby stěhování národů ve východnější části střední Evropy. Přehled.

6.10 Merovejské období v západnějších oblastech Evropy a jeho archeologické památky. Přehled

 

7. Raný středověk

7.1 Kulturně-historická archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.2 Procesuální archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.3 Postprocesuální archeologie – základní charakteristika a představitelé

7.4 Počátky slovanského osídlení Českých zemí

7.5 Avarský kaganát a České země

7.6 Svět velkomoravských center

7.7 Sakrální stavby a pohřbívání na Velké Moravě jako pramen pro poznávání  sociální struktury a christianizace

7.8 Čechy 9. století

7.9 Počátky přemyslovských Čech v písemných a archeologických pramenech

7.10 Hradiště prvních přemyslovců a jejich archeologické poznávání

7.11 Pražský hrad a pražská aglomerace v raném středověku

7.12 Hradská centra 11. a 12. století

7.13 Raně středověké pohřební zvyky v českých zemích jako svědectví o proměnách společnosti

7.14 Raně středověká venkovská sídliště a jejich hospodářství 

7.15 Problém kontinuity antických struktur v raném středověku a počátky Francké říše

7.16 Řadová pohřebiště jako pramen pro poznání francké společnosti

7.17 Kontinuita římských měst a severská emporia

7.18 „Etnogeneze“ Slovanů

7.19 Svět Polabských Slovanů v archeologických pramenech

7.20 Raně středověké Polsko v archeologických pramenech  

 

8. Středověk

 8.1 Osídlování českých zemí ve středověku a problematika strukturálních změn

8.2 Archeologie středověké a časně novověké vesnice (dům, usedlost, hospodářské zázemí)

8.3 Archeologie a problematika urbanizace střední Evropy. Vztah aglomeračních útvarů a institucionálních měst

8.4 Praha - archeologie středověkého města (12. – 14. stol.)

8.5 Archeologie měst 13. - 16. stol.  Proměny stavební kultury, svědectví artefaktů a ekofaktů o každodenním životě

8.6 Archeologie středověkých hradů. Počátky sídel mocných, stavební podoba, každodenní život

8.7 Církevní archeologie. Hlavní tematické okruhy

8.8 Montánní archeologie

8.9 Středověké hrnčířství, jeho proměny a význam studia keramiky pro archeologii středověku

8.10 Kachle a jejich kulturně historická výpověď

 

Ekonomika

 
E.1 Vymezení pojmu paleoekonomie a nejdůležitější teoretické směry, které ji formovaly

E.2 Společenská struktura a ekonomika - role domácností a co je to společenská komplexita

E.3 Vysvětlit teorie centrality

E.4 Popsat principy teritoriality

E.5 Jakými dostupnými prameny a metodami se dají zkoumat ekonomické strategie konkrétního sídliště

E.6 Surplus a jeho role ve společnosti, vztah produkce a rostoucí populace

E.7 Ekonomika lovců a sběračů

E.8 Hlavní ekonomické a sociální aspeky šíření zemědělství

E.9 Revoluce sekundárních produktů a její sociální implikace

E.10 Peněžní a nepeněžní směna - principy a příklady. 

 

 

 

 

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020