Filozofick fakulta

Archeologie středověké krajiny

Tematické okruhy ke zkoušce a „povinná“ literatura

 

1)Archeologie středověké krajiny (písemná práce a ústní zkouška)

2)Dějiny osídlení (ústní zkouška)

 

Tématické okruhy (otázky) - přehled:

 1. Sídelní postup

- rozšiřování sídelní oikumeny

-přírodní prostředí, výzkum středověkého klimatu

2. Strukturální proměny středověkého osídlení

- ves raného středověku (povaha stavebních konstrukcí, problematika odlišení usedlostí, struktura osídlení, možnosti archeologického poznání)

- strukturální proměny

- „svět živých a mrtvých“

3. Počátky vrcholně středověkých vsí

- problematika počátků „stabilizovaných“ vsí a pravidelných vesnických půdorysů

- výpověď vsí v hnědouhelných oblastech

4. Podoba vrcholně středověké vsi

5. Obytný dům ve středověké vsi

6. Předlokační aglomerace a vrcholně středověká města

7. Tzv. nezdařené lokace a zaniklá (přenesená) městská (tržní) centra

8. Středověké město – každodennost

9. Praha

10. Počátky šlechtických sídel

11. Hrady

 

Seznam základní literatury

Základní učební texty:

ŽEMLIČKA J., Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 1997. (zvl. kap. I.1-3, II.5, VI. 17-18, VII. 20-22, IX. 27-30, X. 34)

KLÁPŠTĚ, J., Proměna Českých zemí ve středověku, Praha 2012.

KLÁPŠTĚ J., Změna – středověká transformace a její předpoklady, MARB 1993, Památky  archeologické – Supplementum 2, 1994, s. 9-59.

1. Sídelní postup – rozšiřování sídelní oikumeny

SLÁMA J., Příspěvek k vnitřní kolonisaci raně středověkých Čech, Archeologické rozhledy 19, 1967, s. 433-445.

VELÍMSKÝ T., Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech, Most 1998. (zvláště úvodní a závěrečné kapitoly)

BRÁZDIL, R. – KOTYZA, O., Kolísání klimatu v Českých zemích v první polovině našeho tisíciletí. Archeologické rozhledy 49 (1997), 663-699.

2. Strukturální proměny středověkého osídlení

SMETÁNKA Z. –  ŠKABRADA J., Třebonín na Čáslavsku v raném středověku (Povrchový průzkum), Archeologické rozhledy 27, 1975, s. 72-85.

JEŽEK M., Jaroměřsko v raném středověku, Archeologické rozhledy 59, s. 523-570.

MEDUNA P. – ČERNÁ Eva, Ke struktuře osídlení raného středověku v SZ Čechách. Výzkum oblasti Pětipeské pánve, Archeologické rozhledy 44, 77-93

KLÁPŠTĚ J., Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most 1994. (zvl. kap. 4.-5.)

KLÁPŠTĚ J. – SMETÁNKA Z. – DRAGOUN Zv., Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy, Archeologické rozhledy 35, 1983, s. 387-426.

3.-5. Počátky vrcholně středověkých vsí; Podoba vrcholně středověké vsi; Usedlost a obytný dům ve středověké vsi

KLÁPŠTĚ J., Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání, in: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, Wrocław-Praha, 2002, s. 327-338.

Variabilita podob středověké vsi:

SMETÁNKA, Z., Život středověké vesnice : Zaniklá Svídna, Praha 1988.

BELCREDI, L., Bystřec, Brno 2006 (určitě si celou přečtěte diskuzi v AR 59, 592-626)

NEKUDA V., Pfaffenschlag. Zaniklá ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice), Brno 1975.

MĚCHUROVÁ Zdeňka, Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese, Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně 17/1, Brno 1997.

KRAJÍC  R., Vesnice husitského období na Táborsku ve světle archeologických výzkumů, Archaeologia historica 12, 1987, s. 85-95.

SMETÁNKA Z.  –  KLÁPŠTĚ J., Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku, Památky archeologické 72, 1981, s. 416-458.

SMETÁNKA Z., Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného (Předběžná zpráva), Archeologické rozhledy 21, 1969, s. 618-625.

SMETÁNKA, Z. – ŠKABRADA, J. – KRAJÍC, R. 1988, Příspěvek ke kritice vypovídací hodnoty geodeticko-topografického průzkumu. In: Rodná země, Brno, 81-98.

Plužiny zaniklých vsí:

ČERNÝ E., Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny, Brno 1992.

Středověký dům:

SMETÁNKA, Z., K problematice trojdílného domu v Čechách a na Moravě v období vrcholného a pozdního středověku. MARB 1993, Památky  archeologické – Supplementum 2, 1994, s. 117-144.

VAŘEKA, P., Archeologie středověkého domu. I. : Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí, Plzeň 2004. (přečíst výběrově)

6. Předlokační aglomerace a vrcholně středověká města

PIEKALSKI J., Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast, Wrocław 1999. (český výtah : Piekalski, J. 1999 : Transformace měst středověké střední Evropy. Prostorová struktura. In : Mediaevalia archaeologica 1, 21-42).

PROCHÁZKA,  R.  (2010) Odraz vrcholně středověké urbanizace v archeologických pramenech na základě vybraných příkladů, Přehled výzkumů 51, 209-47

7. Tzv. nezdařené lokace a zaniklá (přenesená) městská (tržní) centra

RICHTER M.: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera, Praha 1982.

RICHTER M. – VELÍMSKÝ T. , Die archäologische Erforschung von Städtewüstungen des 13. Jahrhunderts in Böhmen, Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geopraphie 11 (1993), 83-110.

VELÍMSKÝ T., Město na louce, Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989, Děčín 1991.

 8.  Středověké město – každodennost

KLÁPŠTĚ, J. (ed.), Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226), Praha – Most 2002.

KRAJÍC, R. et al. (1998), Dům pasíře Prokopa v Táboře /archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220, Tábor.

RICHTER M. – KRAJÍC R., Sezimovo Ústí, archeologie středověkého poddanského města 2, Praha – Sezimovo Ústí – Tábor, 2001.

ŠIROKÝ, R. (2000) ‘Pitná, užitková a odpadní voda v českých městech ve středověku a raném novověku – stav a perspektivy archeologického poznání’,  Památky archeologické 91, 345-410

9. Praha

DRAGOUN Z. –  ŠKABRADA J. –  TRYML M., Románské domy v Praze, Praha – Litomyšl 2002.

HAVRDA, J. – PODLISKA, J. – ZAVŘEL, (2001) ‘Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání) ’, Archeologické rozhledy 53, 91-118

HRDLIČKA L., Centrum raně středověké Prahy, in: J. Piekalski – K. Wachowski (red.), Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta Wrocław i Europa środkowa, Wratislawia antiqua 2, Wrocław 2000, 191-214.   

10. Počátky šlechtických sídel

DURDÍK, T. 2004: K počátkům šlechtických hradů v Čechách, Archeologické rozhledy 56, s. 169-175.

KLÁPŠTĚ J., Poznámky o sociálních souvislostech počátků šlechtických hradů v českých zemích, Archeologické rozhledy 55, 2003, s. 786-800.

RAZIM V., Nad počátky hradů české šlechty, Archeologické rozhledy 56, 2004, s. 176-214.

UNGER J., Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě, Brno 1994.

11. Hrady

DURDÍK, T. (2010) ‘Několik poznámek k české hradní každodennosti’, Archaeologia historica 35, 45-61

MĚŘÍNSKÝ, Z. (2007) Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkum 1981-2006, Brtnice - Brno

UNGER J., Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie, Brno 1999.

PřílohaVelikost
Doporucena_Literatura.doc118 KB

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020