Filozofick fakulta

Archeologie středověké krajiny

Tematické okruhy ke zkoušce a „povinná“ literatura

 

1)Archeologie středověké krajiny (písemná práce a ústní zkouška)

2)Dějiny osídlení (ústní zkouška)

 

Tématické okruhy (otázky) - přehled:

 1. Sídelní postup

- rozšiřování sídelní oikumeny

-přírodní prostředí, výzkum středověkého klimatu

2. Strukturální proměny středověkého osídlení

- ves raného středověku (povaha stavebních konstrukcí, problematika odlišení usedlostí, struktura osídlení, možnosti archeologického poznání)

- strukturální proměny

- „svět živých a mrtvých“

3. Počátky vrcholně středověkých vsí

- problematika počátků „stabilizovaných“ vsí a pravidelných vesnických půdorysů

- výpověď vsí v hnědouhelných oblastech

4. Podoba vrcholně středověké vsi

5. Obytný dům ve středověké vsi

6. Předlokační aglomerace a vrcholně středověká města

7. Tzv. nezdařené lokace a zaniklá (přenesená) městská (tržní) centra

8. Středověké město – každodennost

9. Praha

10. Počátky šlechtických sídel

11. Hrady

 

Seznam základní literatury

Základní učební texty:

ŽEMLIČKA J., Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 1997. (zvl. kap. I.1-3, II.5, VI. 17-18, VII. 20-22, IX. 27-30, X. 34)

KLÁPŠTĚ, J., Proměna Českých zemí ve středověku, Praha 2012.

KLÁPŠTĚ J., Změna – středověká transformace a její předpoklady, MARB 1993, Památky  archeologické – Supplementum 2, 1994, s. 9-59.

1. Sídelní postup – rozšiřování sídelní oikumeny

SLÁMA J., Příspěvek k vnitřní kolonisaci raně středověkých Čech, Archeologické rozhledy 19, 1967, s. 433-445.

VELÍMSKÝ T., Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech, Most 1998. (zvláště úvodní a závěrečné kapitoly)

BRÁZDIL, R. – KOTYZA, O., Kolísání klimatu v Českých zemích v první polovině našeho tisíciletí. Archeologické rozhledy 49 (1997), 663-699.

2. Strukturální proměny středověkého osídlení

SMETÁNKA Z. –  ŠKABRADA J., Třebonín na Čáslavsku v raném středověku (Povrchový průzkum), Archeologické rozhledy 27, 1975, s. 72-85.

JEŽEK M., Jaroměřsko v raném středověku, Archeologické rozhledy 59, s. 523-570.

MEDUNA P. – ČERNÁ Eva, Ke struktuře osídlení raného středověku v SZ Čechách. Výzkum oblasti Pětipeské pánve, Archeologické rozhledy 44, 77-93

KLÁPŠTĚ J., Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most 1994. (zvl. kap. 4.-5.)

KLÁPŠTĚ J. – SMETÁNKA Z. – DRAGOUN Zv., Příspěvek ke studiu zemědělského zázemí středověké Prahy, Archeologické rozhledy 35, 1983, s. 387-426.

3.-5. Počátky vrcholně středověkých vsí; Podoba vrcholně středověké vsi; Usedlost a obytný dům ve středověké vsi

KLÁPŠTĚ J., Středověká vesnice v proměnách našeho poznávání, in: Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, Wrocław-Praha, 2002, s. 327-338.

Variabilita podob středověké vsi:

SMETÁNKA, Z., Život středověké vesnice : Zaniklá Svídna, Praha 1988.

BELCREDI, L., Bystřec, Brno 2006 (určitě si celou přečtěte diskuzi v AR 59, 592-626)

NEKUDA V., Pfaffenschlag. Zaniklá ves u Slavonic (Příspěvek k dějinám středověké vesnice), Brno 1975.

MĚCHUROVÁ Zdeňka, Konůvky – zaniklá středověká ves ve Ždánickém lese, Studie Archeologického ústavu Československé akademie věd v Brně 17/1, Brno 1997.

KRAJÍC  R., Vesnice husitského období na Táborsku ve světle archeologických výzkumů, Archaeologia historica 12, 1987, s. 85-95.

SMETÁNKA Z.  –  KLÁPŠTĚ J., Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku, Památky archeologické 72, 1981, s. 416-458.

SMETÁNKA Z., Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného (Předběžná zpráva), Archeologické rozhledy 21, 1969, s. 618-625.

SMETÁNKA, Z. – ŠKABRADA, J. – KRAJÍC, R. 1988, Příspěvek ke kritice vypovídací hodnoty geodeticko-topografického průzkumu. In: Rodná země, Brno, 81-98.

Plužiny zaniklých vsí:

ČERNÝ E., Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny, Brno 1992.

Středověký dům:

SMETÁNKA, Z., K problematice trojdílného domu v Čechách a na Moravě v období vrcholného a pozdního středověku. MARB 1993, Památky  archeologické – Supplementum 2, 1994, s. 117-144.

VAŘEKA, P., Archeologie středověkého domu. I. : Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí, Plzeň 2004. (přečíst výběrově)

6. Předlokační aglomerace a vrcholně středověká města

PIEKALSKI J., Od Kolonii do Krakowa. Przemiana topografii wczesnych miast, Wrocław 1999. (český výtah : Piekalski, J. 1999 : Transformace měst středověké střední Evropy. Prostorová struktura. In : Mediaevalia archaeologica 1, 21-42).

PROCHÁZKA,  R.  (2010) Odraz vrcholně středověké urbanizace v archeologických pramenech na základě vybraných příkladů, Přehled výzkumů 51, 209-47

7. Tzv. nezdařené lokace a zaniklá (přenesená) městská (tržní) centra

RICHTER M.: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera, Praha 1982.

RICHTER M. – VELÍMSKÝ T. , Die archäologische Erforschung von Städtewüstungen des 13. Jahrhunderts in Böhmen, Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geopraphie 11 (1993), 83-110.

VELÍMSKÝ T., Město na louce, Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989, Děčín 1991.

 8.  Středověké město – každodennost

KLÁPŠTĚ, J. (ed.), Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226), Praha – Most 2002.

KRAJÍC, R. et al. (1998), Dům pasíře Prokopa v Táboře /archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220, Tábor.

RICHTER M. – KRAJÍC R., Sezimovo Ústí, archeologie středověkého poddanského města 2, Praha – Sezimovo Ústí – Tábor, 2001.

ŠIROKÝ, R. (2000) ‘Pitná, užitková a odpadní voda v českých městech ve středověku a raném novověku – stav a perspektivy archeologického poznání’,  Památky archeologické 91, 345-410

9. Praha

DRAGOUN Z. –  ŠKABRADA J. –  TRYML M., Románské domy v Praze, Praha – Litomyšl 2002.

HAVRDA, J. – PODLISKA, J. – ZAVŘEL, (2001) ‘Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání) ’, Archeologické rozhledy 53, 91-118

HRDLIČKA L., Centrum raně středověké Prahy, in: J. Piekalski – K. Wachowski (red.), Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta Wrocław i Europa środkowa, Wratislawia antiqua 2, Wrocław 2000, 191-214.   

10. Počátky šlechtických sídel

DURDÍK, T. 2004: K počátkům šlechtických hradů v Čechách, Archeologické rozhledy 56, s. 169-175.

KLÁPŠTĚ J., Poznámky o sociálních souvislostech počátků šlechtických hradů v českých zemích, Archeologické rozhledy 55, 2003, s. 786-800.

RAZIM V., Nad počátky hradů české šlechty, Archeologické rozhledy 56, 2004, s. 176-214.

UNGER J., Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě, Brno 1994.

11. Hrady

DURDÍK, T. (2010) ‘Několik poznámek k české hradní každodennosti’, Archaeologia historica 35, 45-61

MĚŘÍNSKÝ, Z. (2007) Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkum 1981-2006, Brtnice - Brno

UNGER J., Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie, Brno 1999.

PřílohaVelikost
Doporucena_Literatura.doc118 KB

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021