Filozofick fakulta

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

 
    

 

Odborné zaměření:

 
archeologie středověku, chápaná jako přirozená součást medievistiky

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

1967-1972 Filozofická fakulta UK v Praze, obor prehistorie – dějepis
od roku 1971 v Archeologickém ústavu AV ČR, v.v.i v Praze
od roku 2001 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
V letech 1972 až 1984 účast na výzkumu města Mostu
Autor či spoluautor více než stovky článků publikovaných u nás i v zahraničí, věnovaných především otázkám transformace českých zemí ve 13. století.
Výzkumy v severočeské oblasti povrchové těžby uhlí shrnuty v monografii Paměť krajiny středověkého Mostecka (Most 1994) a v monografii z detailního výzkumu několika mosteckých parcel Archeologie středověkého domu v Mostě /čp. 226/ (Praha – Most 2002).
Středověkou transformací se zabývají monografie Proměna českých zemí ve středověku (NLN Praha 2005, 2. rozšířené vydání Praha 2012) a The Czech Lands in Medieval Transformation (Brill Leiden – Boston 2012).
Editor či spolueditor řady publikací u nás a v zahraničí, z nich zejména M. Carver – J. Klápště (eds), The Archaeology of Medieval Europe (vol. 2), Aarhus 2011.
Od roku 1996 editor či spolueditor sborníku Ruralia (The Jean-Marie Pesez conferences on medieval rural archaeology)
od r. 2009 viceprezident sdružení Ruralia.
2003 - člen Učené společnosti ČR
2005 - dopisující člen Německého archeologického ústavu

 

 
 
 

 Přednášková činnost


Hmotná kultura středověku 
Středověké osídlení 
Seminář pro archeologii středověku 1, 2 
PVS pro archeologii středověku – PVP
ZPVS pro archeologii středověku – PVP

 

Grantové projekty

1991 – 1993 projekt Třinácté století v Čechách. Pozdní kapitola vzestupu středověké Evropy, Grantová agentura AV ČR, řešitel projektu
1993 – 1995 projekt Archeologie města Mostu,Grantová agentura ČR, řešitel projektu
1997 – 1999 projekt Měšťanský dům v Mostě a jeho parcela (čp. 226), grant Ministerstva
kultury ČR, řešitel projektu
2001 – 2003/04 projekt Archeologie středověkých měst v českých zemích, Grantová agentura ČR, spoluřešitel projektu
2003-2007 projekt Doktorandská škola archeologie, Grantová agentura ČR, řešitel projektu
2008-2011 projekt Doktorandská škola archeologie II, Grantová agentura ČR, řešitel projektu
od r. 2010 projekt Archeologie přemyslovských Čech, Grantová agentura ČR, řešitel projektu

 

 

Působení v zahraničí

Studijní a přednáškové pobyty, oponentura studentských a habilitačních prací (Polsko, Německo), členství v redakčních radách (Kwartalnik historii kultury materialnej, Wratislavia antiqua, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters).
 

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020