Filozofick fakulta

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

 
    

 

Odborné zaměření:

 
archeologie středověku, chápaná jako přirozená součást medievistiky

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském SP

1967-1972 Filozofická fakulta UK v Praze, obor prehistorie – dějepis
od roku 1971 v Archeologickém ústavu AV ČR, v.v.i v Praze
od roku 2001 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
V letech 1972 až 1984 účast na výzkumu města Mostu
Autor či spoluautor více než stovky článků publikovaných u nás i v zahraničí, věnovaných především otázkám transformace českých zemí ve 13. století.
Výzkumy v severočeské oblasti povrchové těžby uhlí shrnuty v monografii Paměť krajiny středověkého Mostecka (Most 1994) a v monografii z detailního výzkumu několika mosteckých parcel Archeologie středověkého domu v Mostě /čp. 226/ (Praha – Most 2002).
Středověkou transformací se zabývají monografie Proměna českých zemí ve středověku (NLN Praha 2005, 2. rozšířené vydání Praha 2012) a The Czech Lands in Medieval Transformation (Brill Leiden – Boston 2012).
Editor či spolueditor řady publikací u nás a v zahraničí, z nich zejména M. Carver – J. Klápště (eds), The Archaeology of Medieval Europe (vol. 2), Aarhus 2011.
Od roku 1996 editor či spolueditor sborníku Ruralia (The Jean-Marie Pesez conferences on medieval rural archaeology)
od r. 2009 viceprezident sdružení Ruralia.
2003 - člen Učené společnosti ČR
2005 - dopisující člen Německého archeologického ústavu

 

 
 
 

 Přednášková činnost


Hmotná kultura středověku 
Středověké osídlení 
Seminář pro archeologii středověku 1, 2 
PVS pro archeologii středověku – PVP
ZPVS pro archeologii středověku – PVP

 

Grantové projekty

1991 – 1993 projekt Třinácté století v Čechách. Pozdní kapitola vzestupu středověké Evropy, Grantová agentura AV ČR, řešitel projektu
1993 – 1995 projekt Archeologie města Mostu,Grantová agentura ČR, řešitel projektu
1997 – 1999 projekt Měšťanský dům v Mostě a jeho parcela (čp. 226), grant Ministerstva
kultury ČR, řešitel projektu
2001 – 2003/04 projekt Archeologie středověkých měst v českých zemích, Grantová agentura ČR, spoluřešitel projektu
2003-2007 projekt Doktorandská škola archeologie, Grantová agentura ČR, řešitel projektu
2008-2011 projekt Doktorandská škola archeologie II, Grantová agentura ČR, řešitel projektu
od r. 2010 projekt Archeologie přemyslovských Čech, Grantová agentura ČR, řešitel projektu

 

 

Působení v zahraničí

Studijní a přednáškové pobyty, oponentura studentských a habilitačních prací (Polsko, Německo), členství v redakčních radách (Kwartalnik historii kultury materialnej, Wratislavia antiqua, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters).
 

Aktuality

zahajuje v úterý 27. 10. od 12.30 hod přes MS Teams.

23. Říjen 2020

v časopise Zprávy památkové péče najdete pod...

18. Říjen 2020

Národní památkový ústav v Lokti (působnost pro Karlovarský kraj) hledá nové kolegy...

12. Říjen 2020

Přednáška Úvod do archeozoologie APA110050, APA111052, APA555040...

01. Říjen 2020