Filozofick fakulta

Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque

Od roku 1998 byla v Ústavu pro archeologii (dříve v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou) FF UK v Praze a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně úspěšně obhájena řada doktorských disertačních prací (Ph.D.). Řada z nich si zaslouží svojí vysokou úrovní publikování a právě z těchto důvodů byla zřízena publikační řada Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque (DABP).

První svazek (v řadě číslovaný jako 2.) vyšel v roce 2007.

Editoři:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze)

prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně)

Zde uvádíme pouze svazky, jejichž autoři obhájili svou disertační práci v Ústavu pro archeologii (dříve v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou) FF UK v Praze.

  • Helena Březinová: Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů - Textile manufacture in the Czech lands in the 13th-15th centuries. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 2. Praha - Brno 2007. 167 s. ISBN 80-7308-144-X (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

  • Petr Šída: Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné. Dílenské areály v oblasti horního Pojizeří - The use of stone raw materials in the Neolithic and Eneolithic. The workshop areas of the Upper Jizera Basin. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 3. Praha - Brno 2007. 282 s. ISBN 978-80-7308-207-9.

 

  • Tomáš Klír: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku - Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit - The settlements and agriculture of the margins in the Later Middle Age and Early New Age. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 5. Praha - Brno 2008. 353 s. ISBN 978-80-7308-251-2 (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

  • Jan Mařík: Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku - Early Medieval Agglomeration of Libice and its Hinterland . Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 7. Praha 2009. 283 s. ISBN 978-80-7308-270-3, 978-80-86124-96-4 (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

  • Petr Hrubý: Jihlava - Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areáli v letech 2002-2006. Příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví - Jihlava - Staré Hory (Iglau - Altenberg). Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Sielungsplatzes in den Jahren 2002-2006. Zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 9. Praha - Brno 2011. 307 s., 5 vol. příloh. ISBN 978-80-7308-343-4.

 

  • Jaroslav Řídký: Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období - Rondels and the Structure of Settlement Areas in the Late Neolithic Period. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 10. Praha - Brno 2011. 261 s. ISBN 978-80-7308-311-4, 978-80-87365-36-6.

 

  • Gilles Pierrevelcin: Les relations entre la Boheme et la Gaule du IVe au Ier siecle avant J.-C. - Vzthahy mezi Čechami a Galií ve 4. až 1. stol. př. Kr. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 12. Praha - Brno 2012. 357 s. ISBN 978-80-7308-391-5 (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

  • Petr Limburský: Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi. K problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 13. Praha  2012. 171 s. ISBN 978-80-7308-392-2.           

 

  • Miroslav Dobeš: Měď v eneolitických Čechách. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 16. Praha  2013. 153 s. ISBN 978-80-7308-476-9.           

Aktuality

Zahraniční pracovníci Ústavu pro archeologii uspěli v grantových soutěžích a od roku 2021...

22. Leden 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Archeolog,...

13. Leden 2021

můžete vyplnit do 24. ledna 2021. Všechny podstatné informace najdete na...

08. Leden 2021

Termín státních zkoušek je určen na našem ústavu na 4. února 2021 (pro BZK i...

05. Leden 2021

Vyhořelý kostel má šanci na obnovu, hlavně zakrýt torzo, říká šéf památkářů......

31. Prosinec 2020