Filozofick fakulta

Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque

Od roku 1998 byla v Ústavu pro archeologii (dříve v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou) FF UK v Praze a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně úspěšně obhájena řada doktorských disertačních prací (Ph.D.). Řada z nich si zaslouží svojí vysokou úrovní publikování a právě z těchto důvodů byla zřízena publikační řada Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque (DABP).

První svazek (v řadě číslovaný jako 2.) vyšel v roce 2007.

Editoři:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze)

prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně)

Zde uvádíme pouze svazky, jejichž autoři obhájili svou disertační práci v Ústavu pro archeologii (dříve v Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou) FF UK v Praze.

  • Helena Březinová: Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století. Poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů - Textile manufacture in the Czech lands in the 13th-15th centuries. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 2. Praha - Brno 2007. 167 s. ISBN 80-7308-144-X (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

  • Petr Šída: Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné. Dílenské areály v oblasti horního Pojizeří - The use of stone raw materials in the Neolithic and Eneolithic. The workshop areas of the Upper Jizera Basin. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 3. Praha - Brno 2007. 282 s. ISBN 978-80-7308-207-9.

 

  • Tomáš Klír: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku - Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit - The settlements and agriculture of the margins in the Later Middle Age and Early New Age. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 5. Praha - Brno 2008. 353 s. ISBN 978-80-7308-251-2 (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

  • Jan Mařík: Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku - Early Medieval Agglomeration of Libice and its Hinterland . Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 7. Praha 2009. 283 s. ISBN 978-80-7308-270-3, 978-80-86124-96-4 (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

  • Petr Hrubý: Jihlava - Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areáli v letech 2002-2006. Příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví - Jihlava - Staré Hory (Iglau - Altenberg). Archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Sielungsplatzes in den Jahren 2002-2006. Zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 9. Praha - Brno 2011. 307 s., 5 vol. příloh. ISBN 978-80-7308-343-4.

 

  • Jaroslav Řídký: Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období - Rondels and the Structure of Settlement Areas in the Late Neolithic Period. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 10. Praha - Brno 2011. 261 s. ISBN 978-80-7308-311-4, 978-80-87365-36-6.

 

  • Gilles Pierrevelcin: Les relations entre la Boheme et la Gaule du IVe au Ier siecle avant J.-C. - Vzthahy mezi Čechami a Galií ve 4. až 1. stol. př. Kr. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 12. Praha - Brno 2012. 357 s. ISBN 978-80-7308-391-5 (rozebráno - vergriffen - sold out).

 

  • Petr Limburský: Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi. K problematice a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 13. Praha  2012. 171 s. ISBN 978-80-7308-392-2.           

 

  • Miroslav Dobeš: Měď v eneolitických Čechách. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 16. Praha  2013. 153 s. ISBN 978-80-7308-476-9.           

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021