Filozofická Fakulta

Doktorandi

Seznam recenzovaných časopisů pro rok 2015

V přiloze (viz níže) najdete seznam recenzovaných časopisů pro rok 2015.

Seznam doktorandů, zadaná témata, školitelé

 • Mgr. Ľubomír Andrísek
  Téma práce: Śtúdia osady mladšej doby bronzovej v centrálnych Čechách. Výpoveď prostorového konceptu sezónnych a priebežnych aktivít (školitel PhDr. M. Kuna, DrSc.)
 • Mgr. Zdeněk Beneš
  Téma práce: Mlékojedy - germánské sídliště z počátku doby římské (školitel doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.)
 • Mgr. Bc. Miloš Bernart
  Téma práce: O vývoji přileb, zbroje a štítů od doby římské do počátků vrcholného středověku v širším kontextu střední Evropy (školitel prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.)
 • Mgr. Zora Bielichová
  Téma práce: Chov hospodárkych zvierat a lov v období včasbého stredoveku. Štúdium zvieracích zvyškov z archeologickej lokality Bajč-medzi kanálmi, juhozápadné Slovensko (prof. PhDr. Jiří Sláma. CSc. doc. dr. L. Bartosiewicz)
 • Mgr. Jan Blažek
  Téma práce: Německá archeologie v Čechách do roku 1945 (školitel doc. PhDr. V. Salač, CSc.)
 • Mgr. Tereza Blažková
 • Mgr. Pavel Burgert
  Téma práce: Struktura a chronologie sídlišť kultury s vypíchanou keramikou ve východních Čechách (školitel: Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.)
 • Mgr. Daniel Bursák
  Téma práce: Hospodářství v mladší době laténské a st. době římské na základě sídlištních nálezů (školitel doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.)
 • Mgr. Petr Čech
  Téma práce: Žatec a severozápadní Čechy (školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.)
 • Mgr. Martin Čechura
  Téma práce: Západočeská středověká církevní architektura jako kulturní a historický fenomén (školitel doc. dr. P. Sommer, CSc.)
 • Mgr. Martin Černý
  Téma práce: Středověké osídlení pahorkatiny Džbán (školitel: PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.)
 • Mgr. Katarína Čuláková
  Téma práce: Příspěvek k poznání mezolitického osídlení (školitel: doc. PhDr. Slavomil Vencl, CSc.)
 • PhDr. Jiří Doležel
  Téma práce: Města a městečka na středověkém Brněnsku (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Josef Dufek
  Téma práce: Možnosti rekonstrukce neolitické až časně eneolitické kulturní krajiny Pražské plošiny ve středoevropském kontextu (školitel doc. PhDr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Klára Fleková
  Téma práce: Keramické dlaždice v českých zemích od raného do vrcholného středověku (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Zbigniew Gajdzica
  Téma práce: Vztahy mezi Slezskem, Čechami a Moravou v laténském období (školitel: doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.)
 • Mgr. Jana Golianová
  Téma práce: Dunajská nížina vo včasnom stredoveku. Sídliskový a kultúrny vývoj v písomných a hmotných prameňoch (školitel: prof. PhDr.Alexander Ruttkay, DrSc.)
 • Mgr. Jan Hasil
  Téma práce: Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku (školitel PhDr. T. Klír, PhD.)
 • RNDr. Iva Herichová
  Téma práce: Vývoj georeliéfu Pražského hradu v raném středověku a jeho význam pro poznání počátků pražské sídelní aglomerace (školitel RNDr. V. Cílek, CSc.)
 • Mgr. Jan Horák
  Téma práce: Středověká společnost a krajina, jejich vzájemné vztahy a působení (školitel prof. PhDr. J. Klápště,CSc.)
 • Mgr. Róbert Huszár
  Téma práce: Sídliskový obraz Pohronia (12.- 15. storočie); (školitel doc. PhDr. M. Slivka, CSc., konzult. prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Katarína Chlustiková
  Téma práce: Bazilika a klášter Sv. Jiří na Pražském hradě ve světle archeologických výzkumů (školitel prof. PhDr. P. Sommer, CSc.)
 • Mgr. Tomáš Chmela
  Téma práce: Hospodářské a sociální interakce přelomu starší a střední doby bronzové v severním předpolí karpatské kotliny (školitel prof. PhDr. J. Bátora, DrSc.)
 • Mgr. Hana Chorvátová
  Téma práce: Chronológia šperku byzantsko-orientálného pôvodu a jeho historický význam (školitel prof. PhDr. J. Sláma, CSC.)
 • Mgr. František KašpáreK
  Téma práce: Sídlištní architektura v době laténské a římské ve střední Evropě (školitel doc. PhDr. V. Salač, CSc.)
 • Mgr. Luděk Kos
  Téma práce: Mikroregion Košáteckého potoka v raném středověku. Příspěvky k slovanskému osídlení Polabí (školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.)
 • Mgr. Jiří Košta
 • Mgr. Vlastimil Král
  Téma práce: Únětická kultura ve východní části středních Čech (školitel PhDr. Z. Bláhová, PhD.)
 • Mgr. Jana Králová
 • Mgr. Zuzana Krišovská
  Téma práce: Výskyt ozdob v strednej Európe v období neolitu a eneolitu (školitel doc. PhDr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Mária Kundrátová (Attresová)
  Téma práce: Zemplínský región jako prostredník etnokultúrnych vzťahov medzi Potisím a územiami severne od Karpát počas neskorého neolitu (školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
 • Mgr. Michaela Langová
  Téma práce: Otázky struktury osídlení severovýchodní části středních Čech ve starší době bronzové na příkladu opevnění lokality Brandýs nad Labem - Vrábí (školitel: Mgr. M. Ernée, Ph.D.)
 • Mgr. Lenka Laurinová
  Téma práce: Počátky života na parcelách středověkých měst na střední a severní Moravě a ve Slezsku (školitel prof. PhDr. J. Klápště,CSc.)
 • Mgr. bc. Barbara Marethová
  Téma práce: Kouřim - od přemyslovského hradištěk vrcholně středověkému městu (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Pavlína Mašková
  Téma práce: Christianizace střední Evropy jako historie dlouhého trvání (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Veronika Mikešová
  Téma práce: Využití multimédií v prezentaci archeologie veřejnosti (školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
 • Mgr. Martin Moník
  Téma práce: Pozdní paleolit v Čechách a na Moravě (školitel doc. PhDr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Simona Morvayová
  Téma práce: Kostené výrobky a ich produkcia na slovenských hradoch (školitel: doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.)
 • Mgr. Zdeněk Neustupný
  Téma práce: Středověké zázemí pražské sídelní aglomerace (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Radek Novák
  Téma práce: Kontinuita eneolitických sídelních areálů (naleziště Tišice); (školitel PhDr. M. Kuna, DrSc.)
 • Kamila Oleś
  Téma práce: Středověké rezidence panovníků ve stř. Evropě (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Monika Pecinovská
  Téma práce: Sídlištní struktura pozdní doby halštatské a časné doby laténské v Dobrovízi, okr. Praha - západ (školitel doc. PhDr. V. Salač, CSc.)
 • Mgr. Kristýna Peroutková Matějková
  Téma práce: Přeměny středověkého Turnova na základě archeologických nálezů (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Katarína Petriščáková
  Téma práce: Symbolika hrobov so zbraňami na konci eneolitu a začiatku staršej doby bronzovej v Čechách a na Morave (školitel doc. PhDr. M. Popelka, CSc.)
 • PhDr. Mgr. Luboš Polanský
  Téma práce: Mince 10. století v archeologických nálezech z českých zemí. Nejstarší české mince od výroby po tezauraci. (školitel prof. PhDr. J. Sláma, CSc.)
 • Mgr. Martin Pták
  Téma práce: Vybrané problémy 12. a 13. století v prostoru jižních a jihozápadních Čech (školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.)
 • PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
  Téma práce: Africké skalní rytiny a malby v období neolitu a eneolitu (školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
 • Mgr. Luboš Rypka
  Téma práce: Struktura osídlení Teplicka v průběhu doby římské a v období stěhování národů. Stav pramenné základny (školitel: doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.)
 • PhDr. Pavel Sankot
 • Téma práce: Laténská pohřebiště 4.-3. stol. př.n.l. ve středních čechách (školitel doc. PhDr. V. Salač, CSc.)
 • Mgr. Petr Starec
  Téma práce: Archeologie Koňského trhu (Václavské náměstí) v Praze (školitel PhDr. R. Procházka, CSc.)
 • Mgr. Miroslava Šmolíková
  Téma práce: Sociální, ekonomické a kulturní aspekty eneolitizace Evropy (školitel doc. Dr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Marika Tisucká
  Téma práce: Střední doba bronzová v jižních Čechách (školitel doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.)
 • Mgr. Pavla Tomanová
  Téma práce: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči - místo kolektivní paměti (školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.)
 • Mgr. Jiří Unger
  Téma práce: Střední doba bronzová v jižních Čechách (školitel doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.)
 • Mgr. Lucie Vedralová
  Téma práce: Zemědělská výroba ve středověké vesnici. Možnosti poznání vývoje evropského zemědělství (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Lucie Vélová
  Téma práce: Nálezy dětských pozůstatků v pravěku Čech a Moravy v konfrontaci s etnografií (školitel doc. Dr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Antonín Zelenka
 • Mgr. Michal Zezula
  Téma práce: Odraz počátků a rozvoje města Opavy ve 13. a 14. století v archeologických pramenech (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Lucia Žilincová
  Téma práce: Osídlení Českého ráje v době lužických popelnicových polí  (školitel doc. PhDr. L. Jiráň, CSc.)

             

Všechna zadaná témata mají předběžný pracovní charakter a mohou být v průběhu práce vhodně upřesňována.

PřílohaVelikost
recenzované_časopisu_pro_rok_2015.pdf291.06 KB

Aktuality

Možná jste v...
15. Červen 2017

Se uskuteční v pátek 23. června na archeologické základně v Mělníku-Pšovce (ul....

13. Červen 2017

Účast na letním archeologicko-epigrafickém výzkumu 
"Dokumentace skalních rytin,...

05. Červen 2017

17. června se koná archeologická vycházka Archeologie hranice na Domažlicku po významných...

29. Květen 2017

15. června 2017 od 18.15 si můžete vyslechnout přednášku prof. Mgr. Jiřího Macháčka, PhD. na...

29. Květen 2017