Filozofická Fakulta

Doktorandi

Seznam recenzovaných časopisů pro rok 2015

V přiloze (viz níže) najdete seznam recenzovaných časopisů pro rok 2015.

Seznam doktorandů, zadaná témata, školitelé

 • Mgr. Ľubomír Andrísek
  Téma práce: Śtúdia osady mladšej doby bronzovej v centrálnych Čechách. Výpoveď prostorového konceptu sezónnych a priebežnych aktivít (školitel PhDr. M. Kuna, DrSc.)
 • Mgr. Zdeněk Beneš
  Téma práce: Mlékojedy - germánské sídliště z počátku doby římské (školitel doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.)
 • Mgr. Bc. Miloš Bernart
  Téma práce: O vývoji přileb, zbroje a štítů od doby římské do počátků vrcholného středověku v širším kontextu střední Evropy (školitel prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.)
 • Mgr. Zora Bielichová
  Téma práce: Chov hospodárkych zvierat a lov v období včasbého stredoveku. Štúdium zvieracích zvyškov z archeologickej lokality Bajč-medzi kanálmi, juhozápadné Slovensko (prof. PhDr. Jiří Sláma. CSc. doc. dr. L. Bartosiewicz)
 • Mgr. Jan Blažek
  Téma práce: Německá archeologie v Čechách do roku 1945 (školitel doc. PhDr. V. Salač, CSc.)
 • Mgr. Tereza Blažková
 • Mgr. Pavel Burgert
  Téma práce: Struktura a chronologie sídlišť kultury s vypíchanou keramikou ve východních Čechách (školitel: Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.)
 • Mgr. Daniel Bursák
  Téma práce: Hospodářství v mladší době laténské a st. době římské na základě sídlištních nálezů (školitel doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.)
 • Mgr. Petr Čech
  Téma práce: Žatec a severozápadní Čechy (školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.)
 • Mgr. Martin Čechura
  Téma práce: Západočeská středověká církevní architektura jako kulturní a historický fenomén (školitel doc. dr. P. Sommer, CSc.)
 • Mgr. Martin Černý
  Téma práce: Středověké osídlení pahorkatiny Džbán (školitel: PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.)
 • Mgr. Katarína Čuláková
  Téma práce: Příspěvek k poznání mezolitického osídlení (školitel: doc. PhDr. Slavomil Vencl, CSc.)
 • PhDr. Jiří Doležel
  Téma práce: Města a městečka na středověkém Brněnsku (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Josef Dufek
  Téma práce: Možnosti rekonstrukce neolitické až časně eneolitické kulturní krajiny Pražské plošiny ve středoevropském kontextu (školitel doc. PhDr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Klára Fleková
  Téma práce: Keramické dlaždice v českých zemích od raného do vrcholného středověku (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Zbigniew Gajdzica
  Téma práce: Vztahy mezi Slezskem, Čechami a Moravou v laténském období (školitel: doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.)
 • Mgr. Jana Golianová
  Téma práce: Dunajská nížina vo včasnom stredoveku. Sídliskový a kultúrny vývoj v písomných a hmotných prameňoch (školitel: prof. PhDr.Alexander Ruttkay, DrSc.)
 • Mgr. Jan Hasil
  Téma práce: Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku (školitel PhDr. T. Klír, PhD.)
 • RNDr. Iva Herichová
  Téma práce: Vývoj georeliéfu Pražského hradu v raném středověku a jeho význam pro poznání počátků pražské sídelní aglomerace (školitel RNDr. V. Cílek, CSc.)
 • Mgr. Jan Horák
  Téma práce: Středověká společnost a krajina, jejich vzájemné vztahy a působení (školitel prof. PhDr. J. Klápště,CSc.)
 • Mgr. Róbert Huszár
  Téma práce: Sídliskový obraz Pohronia (12.- 15. storočie); (školitel doc. PhDr. M. Slivka, CSc., konzult. prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Katarína Chlustiková
  Téma práce: Bazilika a klášter Sv. Jiří na Pražském hradě ve světle archeologických výzkumů (školitel prof. PhDr. P. Sommer, CSc.)
 • Mgr. Tomáš Chmela
  Téma práce: Hospodářské a sociální interakce přelomu starší a střední doby bronzové v severním předpolí karpatské kotliny (školitel prof. PhDr. J. Bátora, DrSc.)
 • Mgr. Hana Chorvátová
  Téma práce: Chronológia šperku byzantsko-orientálného pôvodu a jeho historický význam (školitel prof. PhDr. J. Sláma, CSC.)
 • Mgr. František KašpáreK
  Téma práce: Sídlištní architektura v době laténské a římské ve střední Evropě (školitel doc. PhDr. V. Salač, CSc.)
 • Mgr. Luděk Kos
  Téma práce: Mikroregion Košáteckého potoka v raném středověku. Příspěvky k slovanskému osídlení Polabí (školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.)
 • Mgr. Jiří Košta
 • Mgr. Vlastimil Král
  Téma práce: Únětická kultura ve východní části středních Čech (školitel PhDr. Z. Bláhová, PhD.)
 • Mgr. Jana Králová
 • Mgr. Zuzana Krišovská
  Téma práce: Výskyt ozdob v strednej Európe v období neolitu a eneolitu (školitel doc. PhDr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Mária Kundrátová (Attresová)
  Téma práce: Zemplínský región jako prostredník etnokultúrnych vzťahov medzi Potisím a územiami severne od Karpát počas neskorého neolitu (školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
 • Mgr. Michaela Langová
  Téma práce: Otázky struktury osídlení severovýchodní části středních Čech ve starší době bronzové na příkladu opevnění lokality Brandýs nad Labem - Vrábí (školitel: Mgr. M. Ernée, Ph.D.)
 • Mgr. Lenka Laurinová
  Téma práce: Počátky života na parcelách středověkých měst na střední a severní Moravě a ve Slezsku (školitel prof. PhDr. J. Klápště,CSc.)
 • Mgr. bc. Barbara Marethová
  Téma práce: Kouřim - od přemyslovského hradištěk vrcholně středověkému městu (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Pavlína Mašková
  Téma práce: Christianizace střední Evropy jako historie dlouhého trvání (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Veronika Mikešová
  Téma práce: Využití multimédií v prezentaci archeologie veřejnosti (školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
 • Mgr. Martin Moník
  Téma práce: Pozdní paleolit v Čechách a na Moravě (školitel doc. PhDr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Simona Morvayová
  Téma práce: Kostené výrobky a ich produkcia na slovenských hradoch (školitel: doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.)
 • Mgr. Zdeněk Neustupný
  Téma práce: Středověké zázemí pražské sídelní aglomerace (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Radek Novák
  Téma práce: Kontinuita eneolitických sídelních areálů (naleziště Tišice); (školitel PhDr. M. Kuna, DrSc.)
 • Kamila Oleś
  Téma práce: Středověké rezidence panovníků ve stř. Evropě (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Monika Pecinovská
  Téma práce: Sídlištní struktura pozdní doby halštatské a časné doby laténské v Dobrovízi, okr. Praha - západ (školitel doc. PhDr. V. Salač, CSc.)
 • Mgr. Kristýna Peroutková Matějková
  Téma práce: Přeměny středověkého Turnova na základě archeologických nálezů (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Katarína Petriščáková
  Téma práce: Symbolika hrobov so zbraňami na konci eneolitu a začiatku staršej doby bronzovej v Čechách a na Morave (školitel doc. PhDr. M. Popelka, CSc.)
 • PhDr. Mgr. Luboš Polanský
  Téma práce: Mince 10. století v archeologických nálezech z českých zemí. Nejstarší české mince od výroby po tezauraci. (školitel prof. PhDr. J. Sláma, CSc.)
 • Mgr. Martin Pták
  Téma práce: Vybrané problémy 12. a 13. století v prostoru jižních a jihozápadních Čech (školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.)
 • PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
  Téma práce: Africké skalní rytiny a malby v období neolitu a eneolitu (školitel: doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.)
 • Mgr. Luboš Rypka
  Téma práce: Struktura osídlení Teplicka v průběhu doby římské a v období stěhování národů. Stav pramenné základny (školitel: doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.)
 • PhDr. Pavel Sankot
 • Téma práce: Laténská pohřebiště 4.-3. stol. př.n.l. ve středních čechách (školitel doc. PhDr. V. Salač, CSc.)
 • Mgr. Petr Starec
  Téma práce: Archeologie Koňského trhu (Václavské náměstí) v Praze (školitel PhDr. R. Procházka, CSc.)
 • Mgr. Miroslava Šmolíková
  Téma práce: Sociální, ekonomické a kulturní aspekty eneolitizace Evropy (školitel doc. Dr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Marika Tisucká
  Téma práce: Střední doba bronzová v jižních Čechách (školitel doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.)
 • Mgr. Pavla Tomanová
  Téma práce: Rotunda sv. Petra a Pavla na Budči - místo kolektivní paměti (školitel: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.)
 • Mgr. Jiří Unger
  Téma práce: Střední doba bronzová v jižních Čechách (školitel doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.)
 • Mgr. Lucie Vedralová
  Téma práce: Zemědělská výroba ve středověké vesnici. Možnosti poznání vývoje evropského zemědělství (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Lucie Vélová
  Téma práce: Nálezy dětských pozůstatků v pravěku Čech a Moravy v konfrontaci s etnografií (školitel doc. Dr. M. Popelka, CSc.)
 • Mgr. Antonín Zelenka
 • Mgr. Michal Zezula
  Téma práce: Odraz počátků a rozvoje města Opavy ve 13. a 14. století v archeologických pramenech (školitel prof. PhDr. J. Klápště, CSc.)
 • Mgr. Lucia Žilincová
  Téma práce: Osídlení Českého ráje v době lužických popelnicových polí  (školitel doc. PhDr. L. Jiráň, CSc.)

             

Všechna zadaná témata mají předběžný pracovní charakter a mohou být v průběhu práce vhodně upřesňována.

PřílohaVelikost
recenzované_časopisu_pro_rok_2015.pdf291.06 KB