Filozofick fakulta

Mgr. Michaela Langová

 

Odborné zaměření

únětická kultura, pohřební ritus, lidské skelety v sídlištních objektech, archeologické databáze

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském

 

Od 2012 FF UK v Praze, doktorský program Pravěká a středověká archeologie

Od 2012 v ARÚP AV ČR (Oddělení informačních zdrojů – projekt Archeologická mapa Čech)

2009-2012 FF UK v Praze, magisterský program Pravěká a raně středověká archeologie

2006-2009 FF UK v Praze, bakalářský program Pravěká a raně středověká archeologie

 

Přehled publikační činnosti

 

Kvalifikační práce:

Langová, M. 2012: Sídelní areál starší doby bronzové v Brandýse nad Labem – objekty s lidskými kosterními pozůstatky. Ms. diplom. práce, depon. in Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK, Praha.

Langová, M. 2009: Výpověď lidských kosterních pozůstatků na sídlišti únětické kultury ve Vliněvsi, okr. Mělník. Ms. bakal. práce, depon. In Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FFUK, Praha.

Studie:

Langová, M. – Danielisová, A. 2013: Bestattungsritus der Aunjetitzer Kultur in Brandýs an der Elbe (Mittelböhmen): „Siedlungsbestattungen“ - ein ganz normaler Teil des Bestattungsritus? In: N. Müller-Scheeßel (Hrsg.), „Irreguläre“ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe…? Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 19, Bonn, 240-250.

Danielisová, A. – Langová, M. et al. 2013: Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem jako doklad ojedinělých pohřebních praktik starší doby bronzové. Archeologické rozhledy 56, 56-88.

Langová, M. – Danielisová, A. (v tisku): Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem. Archeologie západních Čech.

 

Přednášková činnost

Úvod do archeologie pravěku 1, 2

Působení v zahraničí

srpen – říjen 2011            Pracovní stáž na Vídeňské univerzitě (součástí účast na univerzitním výzkumu na lokalitě Meidling – Kleiner Anzingerberg)

září 2010 - červen 2011   Studium na Vídeňské univerzitě v rámci programu Erasmus

 

 

Aktuality

Městské muzeum Čelákovice hledá brigádníky na záchranný výzkum při přístavbě ZŠ v...

13. Květen 2019

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, příspěvková organizace Pardubického kraje, vyhlašuje

...

09. Květen 2019

Katedra archeologie FF UHK ve spolupráci se Studentským archeologickým klubem zve na...

24. Duben 2019