Filozofick fakulta

Mgr. Michaela Langová

 

Odborné zaměření

únětická kultura, pohřební ritus, lidské skelety v sídlištních objektech, archeologické databáze

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování VŠ, vč. studia v doktorském

 

Od 2012 FF UK v Praze, doktorský program Pravěká a středověká archeologie

Od 2012 v ARÚP AV ČR (Oddělení informačních zdrojů – projekt Archeologická mapa Čech)

2009-2012 FF UK v Praze, magisterský program Pravěká a raně středověká archeologie

2006-2009 FF UK v Praze, bakalářský program Pravěká a raně středověká archeologie

 

Přehled publikační činnosti

 

Kvalifikační práce:

Langová, M. 2012: Sídelní areál starší doby bronzové v Brandýse nad Labem – objekty s lidskými kosterními pozůstatky. Ms. diplom. práce, depon. in Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK, Praha.

Langová, M. 2009: Výpověď lidských kosterních pozůstatků na sídlišti únětické kultury ve Vliněvsi, okr. Mělník. Ms. bakal. práce, depon. In Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FFUK, Praha.

Studie:

Langová, M. – Danielisová, A. 2013: Bestattungsritus der Aunjetitzer Kultur in Brandýs an der Elbe (Mittelböhmen): „Siedlungsbestattungen“ - ein ganz normaler Teil des Bestattungsritus? In: N. Müller-Scheeßel (Hrsg.), „Irreguläre“ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe…? Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte, Band 19, Bonn, 240-250.

Danielisová, A. – Langová, M. et al. 2013: Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem jako doklad ojedinělých pohřebních praktik starší doby bronzové. Archeologické rozhledy 56, 56-88.

Langová, M. – Danielisová, A. (v tisku): Mohyla únětické kultury z Brandýsa nad Labem. Archeologie západních Čech.

 

Přednášková činnost

Úvod do archeologie pravěku 1, 2

Působení v zahraničí

srpen – říjen 2011            Pracovní stáž na Vídeňské univerzitě (součástí účast na univerzitním výzkumu na lokalitě Meidling – Kleiner Anzingerberg)

září 2010 - červen 2011   Studium na Vídeňské univerzitě v rámci programu Erasmus

 

 

Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020