Filozofick fakulta

Cizí jazyk

Studenti se v rámci předmětu Cizí jazyk připravují na písemný test, který je podmínkou jejich postupu v rámci výuky a podmínkou ukončení kurzu příslušného cizího jazyka. Student si jako cizí jazyk nesmí zvolit svou mateřštinu.

Vyučující:

Za výuku předmětu zodpovídá PhDr. Libuše Drnková, ředitelka Jazykového centra FF UK v Praze.

Způsob zakončení:

zkouška

Další požadavky na studenta:

Studenti se v rámci předmětu připravují na písemný test, který je podmínkou jejich postupu v rámci výuky a podmínkou ukončení kurzu příslušného cizího jazyka. Student si jako cizí jazyk nesmí zvolit svou mateřštinu.

Stručná anotace předmětu:

Jazykové znalosti a dovednosti patří ke klíčovým kompetencím, a řadí se tak mezi základní nástroje profesní a odborné vybavenosti absolventa Filozofické fakulty UK v Praze, které podpoří jeho mobilitu a uplatnění na domácím i evropském trhu práce. Předkládaná koncepce jazykové výuky z těchto předpokladů vychází, proto k jejím hlavním cílům patří:

1.  rozvoj akademických a odborných jazykových kompetencí studentů s přihlédnutím k profesní orientaci;

2.  podpora autonomního učení a rozvíjení samostatnosti studentů v jazykovém vzdělávání;

3.  zajištění srovnatelnosti výsledků jazykového vzdělávání podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

4.  posílení využití moderních technologií ve výuce cizích jazyků.

Osvojené jazykové znalosti a dovednosti studentů / absolventů FF UK v Praze představují dvě úrovně: zkouška typu A (6 kreditů) a zkouška typu B (4 kredity). Zkouška typu A odpovídá úrovni B2+ a zkouška typu B úrovni B2- podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jednotlivé studijní programy stanovují ve své akreditaci, kterou z úrovní má student dosáhnout, popř. určují konkrétní jazyk nebo ponechávají vlastní volbu.

Proč povinná zkouška z němčiny?

Studijní plán bakalářského studijního oboru Archeologie pravěku a středověku obsahuje v rámci tzv. společného základu předmět Cizí jazyk.Podle platné akreditace je v rámci tohoto oboru povinným cizím jazykem v bakalářském studiu němčina. Volba cizího jazyka podle vlastního výběru je možná až v navazujícím magisterském studiu. Důvodem opatření je nezbytnost znalosti německého jazyka pro toto studium. Němčina je tradičně obecným mezinárodním komunikačním prostředkem ve středoevropském prostoru. ČR sousedí převážnou většinou délky státních hranic s německy mluvícími zeměmi (před r. 1945 byl tento podíl v rámci dnešního území ČR ještě vyšší). V německojazyčných oblastech dnešní ČR před r. 1945 vycházela hojná odborná literatura psaná samozřejmě německy; naše odborné a vědecké publikace vycházely a stále vycházejí německy kvůli srozumitelnosti a přístupnosti výsledků našeho bádání v nejbližším zahraničí; pro bádání v kontextu pak archeolog nezbytně potřebuje studovat německy psanou literaturu z území Německa, Rakouska, před r. 1945 i Polska. Objem oborové literatury psané německy je tedy kontinuálně od 19. stol. zcela zásadní. Angličtina zde nemůže němčinu v této její pozici nahradit."

Základní studijní literatura:

Drmlová, A. a kol.: Německy s úsměvem nově. Plzeň, Fraus 2003.

 Berglová, E., Formánková, E., Mašek, M.: Německá gramatika. Plzeň, Fraus 1995.

Burkertová, J. a kol.: Fenster I. Praha, Karolinum 2004.

Dreyer, H., Schmidt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München, Dudenverlag 1986.

Hasilová, H.: Čtení odborných a uměleckých textů pro humanitní obory. Praha, Karolinum 2000. 

Hřebíčková, S.: Textová cvičebnice pro historiky. Praha, Karolinum 1996.

HALL, K., Schreiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München, Verlag für Deutsch 1995.

Využívání aktuálních jazykových informačních zdrojů (Deutsche Welle, denní tisk). 

 

 

 


 


 

 

 

 Aktuality

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. Leden 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020