Filozofick fakulta

Dějin starověku

Vyučující:

doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

PhDr. Jan Souček, CSc.

Způsob zakončení:

zápočet, zkouška

Další požadavky na studenta:

Student je povinen vypracovat za každý semestr elaborát na zadané či zvolené téma (6-8 str.) – podmínka pro udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce.

Stručná anotace předmětu:

Dvousemestrální předmět, realizovaný přednáškou a doprovodným seminářem, seznamuje studenty s hlavními tendencemi a jevy historického vývoje starověku, především antických společností Řeků a Římanů, vždy s poukazem na význam antických politicko-kulturních výsledků v tradici pozdější Evropy. Semináře slouží především k seznámení studentů s charakterem antických pramenů pro vybranou problematiku.

 Hlavní tematické okruhy přednášek v l. semestru (ZS):

l. Doba bronzová – Kréta, Mykény a vztah k Přednímu východu; 2. Temná staletí řeckých dějin – homérská společnost; 3. Archaické období Řecka, vznik polis; 4. Velká řecká kolonizace; 5. Athény v době archaické; 6. Sparta v historickém vývoji; 7. Řecko-perské války; 8. Athénská demokracie; 9. Peloponéská válka; 10. Řecký svět ve 4. stol. př. Kr.; 11. Řecké obce v západním Středomoří; 12. Alexandr Veliký a zisk Východu; 13. Helénistický svět ve 3. století př. Kr.

 Hlavní tematické okruhy přednášek v l. semestru (ZS):

l. Předřímská Itálie, její obyvatelstvo; 2. Doba královská v Římě, legendy a historie; 3. Etruskové; 4. Raná římská republika, vnitřní stabilizace a expanze v Itálii; 5. Období římských výbojů ve Středomoří; 6. Res publica – římský stát, instituce a občanství; 7. Proměny římské společnosti a krize republiky; 8. Občanské války a role vůdčích osobností; 9. Augustus a vznik principátu; 10. Správa římské říše, její principy a realita; 11. Tzv. adoptivní císaři a vrchol císařství; 12. Nástup dominátu a problematika křesťanství v římské říši; 13. Rozdělení říše a problém jejího zániku na západě.

 

Základní studijní literatura:

J. Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku, I-II., Praha 1989.

P. Oliva, J. Burian, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1983.

V. Marek, P. Oliva, P. Charvát, Encyklopedie dějin starověku, Praha 2008.

J. Bleicken, Athénská demokracie, Praha 2002.

J. Burian, Římské impérium. Vrchol a proměny antické civilizace, Praha 1994.

J. Češka, Zánik antického světa, Praha 2000.

J. Bednaříková, Stěhování národů, Praha 2003.

P. Oliva, Svět helénismu, Praha 2001.

P. Oliva, Zrození řecké civilizace, Praha 1995.

K. H. Kinzl (ed.) A Companion to the Classical Greek World, Oxford 2006.

D. S. Potter (ed.), A Companion to the Roman Empire, Oxford 2006.

J. Bouzek, I. Ondřejová, Periklovo Řecko, Praha 1989.

 

 

 


Aktuality

najdete na...

10. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

08. Září 2019

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (...

20. Srpen 2019