Filozofick fakulta

Eneolit

Vyučující:

PhDr. Miroslav Dobeš

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Pozdní doba kamenná, eneolit, je podle opravené karbonové chronologie datována mezi léta 4400/4300 až 2200/2100 před naším letopočtem.

V jedno semestrální přednášce je podáván přehled vývoje názorů na toto období s důrazem na současný stav poznání a přínos českého bádání k celkové koncepci eneolitu. Důraz je kladen zejména na stav pramenné základny pro daný úsek dějin ČR, jednotlivé kategorie dochované hmotné kultury a též na problémy spojené s jejich výkladem. V úvodu je podána charakteristika eneolitu jako svébytné
epochy, která se v podstatných rysech liší od předchozího období (orebné zemědělství, využití tažné síly zvířat, metalurgie, zavedení vozu etc.), poté jsou podrobně probírány jednotlivé úseky eneolitu českých zemí s tím, že jsou zasazovány minimálně do středoevropského kontextu.


Hlavní témata předmětu:

Základní znaky eneolitu

Dějiny bádání o eneolitu a jeho třídění

Raný eneolit v Čechách

Raný eneolit na Moravě

Starý eneolit v Čechách I

Starý eneolit v Čechách II

Starý eneolit na Moravě

Střední eneolit v Čechách I

Střední eneolit v Čechách II

Střední eneolit na Moravě

Mladý eneolit v Čechách I

Mladý eneolit v Čechách II

Mladý eneolit na Moravě

 

Studijní literatura:

Buchvaldek, M. 1998: Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě II. Skupiny mezi horním Rýnem, Mohanem a středním Dunajem, Praehistorica 23, 17-60.

Neustupný, E. (ed.) – Dobeš, M. – Turek, J. – Zápotocký, M. 2008: Archeologie pravěkých Čech / 4. Eneolit. Praha.

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno. (příslušné kapitoly)

Šmíd, M. 2003: Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě, in: M. Čižmář (ed.), Pravěk – Supplementum 11, 1-246. Brno.

Zápotocký, M. 2000: Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. Praha.

Zápotocký, M. – Zápotocká, M. 2008: Kutná Hora-Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000 – 2800 př. Kr.). Památky archeologické, Supplementum 18. Praha. 

.

Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020