Filozofick fakulta

Eneolit

Vyučující:

PhDr. Miroslav Dobeš

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Pozdní doba kamenná, eneolit, je podle opravené karbonové chronologie datována mezi léta 4400/4300 až 2200/2100 před naším letopočtem.

V jedno semestrální přednášce je podáván přehled vývoje názorů na toto období s důrazem na současný stav poznání a přínos českého bádání k celkové koncepci eneolitu. Důraz je kladen zejména na stav pramenné základny pro daný úsek dějin ČR, jednotlivé kategorie dochované hmotné kultury a též na problémy spojené s jejich výkladem. V úvodu je podána charakteristika eneolitu jako svébytné
epochy, která se v podstatných rysech liší od předchozího období (orebné zemědělství, využití tažné síly zvířat, metalurgie, zavedení vozu etc.), poté jsou podrobně probírány jednotlivé úseky eneolitu českých zemí s tím, že jsou zasazovány minimálně do středoevropského kontextu.


Hlavní témata předmětu:

Základní znaky eneolitu

Dějiny bádání o eneolitu a jeho třídění

Raný eneolit v Čechách

Raný eneolit na Moravě

Starý eneolit v Čechách I

Starý eneolit v Čechách II

Starý eneolit na Moravě

Střední eneolit v Čechách I

Střední eneolit v Čechách II

Střední eneolit na Moravě

Mladý eneolit v Čechách I

Mladý eneolit v Čechách II

Mladý eneolit na Moravě

 

Studijní literatura:

Buchvaldek, M. 1998: Kultura se šňůrovou keramikou ve střední Evropě II. Skupiny mezi horním Rýnem, Mohanem a středním Dunajem, Praehistorica 23, 17-60.

Neustupný, E. (ed.) – Dobeš, M. – Turek, J. – Zápotocký, M. 2008: Archeologie pravěkých Čech / 4. Eneolit. Praha.

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno. (příslušné kapitoly)

Šmíd, M. 2003: Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě, in: M. Čižmář (ed.), Pravěk – Supplementum 11, 1-246. Brno.

Zápotocký, M. 2000: Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. Praha.

Zápotocký, M. – Zápotocká, M. 2008: Kutná Hora-Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000 – 2800 př. Kr.). Památky archeologické, Supplementum 18. Praha. 

.

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020