Filozofick fakulta

Archeologický terénní výzkum v teorii a praxi

Vyučující:

Mgr. Milan Kuchařík

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Předmět seznamuje posluchače s činnostmi souvisejícími s realizací terénního archeologického výzkumu od zásad preventivní péče o archeologické kulturní dědictví až po ukončení výzkumu zpracováním nálezové zprávy a to jak z hlediska teoretických východisek, tak z hlediska každodenní praxe. Součástí kurzu je také seznámení se zákonnými normami archeologické práce, pracovněprávními a bezpečnostními předpisy.

 1. Archeologické kulturní dědictví v ČR – péče o archeologické kulturní dědictví, milníky snah o zlepšování péče o archeologické kulturní dědictví, systémy evidence archeologických nálezů, archeologická pracoviště a jejich úlohy
 2. Preventivní ochrana archeologického kulturního dědictví – územní plánování, archaeological impact assessment, územní archeologická studie, etické principy archeologické práce
 3. Archeologická prospekce – prospekční metody, predikce, mapování, geodeticko – topografický průzkum, interdisciplinární spolupráce, dálkový průzkum země, povrchový průzkum, terénní vzorkování
 4. Archeologický výzkum – typy archeologického výzkumu, fáze archeologického výzkumu, volby strategií, plánování archeologického výzkumu, financování archeologického výzkumu, materiální a personální zajištění výzkumu, konsultanti a koreferenti
 5. Projekt archeologického výzkumu – otázky a strategie, zjišťovací výzkum a evaluace předpokladů, typy archeologických terénů
 6. Realizace výzkumu – BOZ, organizace práce, pracovní postupy, terénní výkop
 7. Primární terénní dokumentace – pořízení terénní dokumentace – obrazová, popisná, geodetická dokumentace
 8. Enviromentální vzorkování a spolupráce s přírodními vědami
 9. Laboratorní ošetření a konzervace archeologických nálezů, archeologická a sbírková evidence, specializované analýzy
 10. Zpracování terénních dat – zpracování plánové, obrazové a popisné dokumentace, základy analýzy dat
 11. Odborné výstupy a prezentace – nálezová zpráva, povinná hlášení, prezentace, problematika archivace dat, publikace, komunikace s médii
 12. Standard archeologického výzkumu
 13. Diskuse

Studijní literatura:

Bureš, M. 2000: Nástin problematiky managementu v současné archeologii. Archaeologia Iuvenis ročník VI – 2000, číslo 1, 32-43.

Bureš, M. 2004: Archeologie a veřejnost, Veřejná archeologie, 33-40, Praha

Bureš, M. 2006: Cesta tam a zase zpátky. Péče o archeologické kulturní dědictví mezi liberalismem a etatismem, Zprávy památkové péče 66/2006/2, 91-99.

Varhaník, J. 2001: K současným možnostem ochrany archeologických nálezů, Archaeologia historica 26, 5-12.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 127

Zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění

Peška, J. 1997 (ed): Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost, Olomouc .

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, Archeologické rozhledy LII/2000, 701-705.

Havel, J. – Kovářík, J. 1982: Způsob operativní záchrany archeologických nálezů v MMP, Archaeologica Pragensia 3, 189-193.

Hrdlička, L. 1993: Projekt jednoho výzkumu ve vnitřní Praze. Staveniště kolektoru "Nová radnice", Archeologické rozhledy XLV, 662-676.

Management of Archaeological Projects, English Heritage, London 1991. http://www.engh.gov.uk/welcome.htm

Hensel, W. – Tabaczyński, S. – Urbańczyk, P. Eds. 1995: Theory and Practice of Archaeological Research II (Acquisition of Field Data at Multi-strata Sites) Warszawa.

Maciszewski, R. 1998: Archeologiczne badania ratownicze, poradnik inwestora, Zeszyty Ośrodka ratowniczych badań archeologicznych, 3A/1998.

Neustupný, E. 1995: K teorii terénního výzkumu v archeologii, Archeologické fórum 4, 85-94. 

Renfrew, C. – Bahn, P. 1991: Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London.

Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

Kuna, M. a kolektiv 2004: Nedestruktivní archeologie,

Gojda, M.: Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha.

Harris, E.C. 1989: Principles of Archaeological Stratigraphy. 2nd Edition. London.

Dragoun, Z. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M. 2006: K otázkám archeologické památkové péče v Praze. ZPP 66, 91-99.

Gowen, M. s.d.: Guidelines for the Assessment of Archaeological Heritage Impacts of National Road Schemes, Dublin.

Gersbach, E. 1991: Ausgrabung Heute. Methoden und techniken der Feldgrabung. Darmstadt,

Kalferstová, J. 2006a: Ochrana archeologického dědictví. ZPP 66, 131-132.

Kalferstová, J. 2006b: Archeologické nálezy v rámci územního plánování. ZPP 66, 154-159.

Novaković, P. – Grosman, D. – Masaryk, R. – Novšak, M. 2007: Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled stanja in predlogi standardov. Ljubljana.

Barker, P. 1982: Techniques in archaeological excavation, 2 ed., New York.

Biel, J. – Klonk, D. 1998: Handbuch der Grabungstechnik, Stuttgart.

Kuna, M. 1994: Archeologický průzkum povrchovými sběry, Zprávy ČSSA, Supplément 23, Praha.

Kučera, M. – Macháček, J. 1997: Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS, in: Počítačová podpora v archeologii (ed. J. Macháček), FFMU Brno. s. 145-172.

Malina, J. 1981: Archeologie včera a dnes, aneb mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima ?, 1. díl, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice.

 

 


 

Aktuality

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. Leden 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. Leden 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. Leden 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. Leden 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in...

13. Leden 2020