Filozofick fakulta

Archeologický terénní výzkum v teorii a praxi

Vyučující:

Mgr. Milan Kuchařík

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Předmět seznamuje posluchače s činnostmi souvisejícími s realizací terénního archeologického výzkumu od zásad preventivní péče o archeologické kulturní dědictví až po ukončení výzkumu zpracováním nálezové zprávy a to jak z hlediska teoretických východisek, tak z hlediska každodenní praxe. Součástí kurzu je také seznámení se zákonnými normami archeologické práce, pracovněprávními a bezpečnostními předpisy.

 1. Archeologické kulturní dědictví v ČR – péče o archeologické kulturní dědictví, milníky snah o zlepšování péče o archeologické kulturní dědictví, systémy evidence archeologických nálezů, archeologická pracoviště a jejich úlohy
 2. Preventivní ochrana archeologického kulturního dědictví – územní plánování, archaeological impact assessment, územní archeologická studie, etické principy archeologické práce
 3. Archeologická prospekce – prospekční metody, predikce, mapování, geodeticko – topografický průzkum, interdisciplinární spolupráce, dálkový průzkum země, povrchový průzkum, terénní vzorkování
 4. Archeologický výzkum – typy archeologického výzkumu, fáze archeologického výzkumu, volby strategií, plánování archeologického výzkumu, financování archeologického výzkumu, materiální a personální zajištění výzkumu, konsultanti a koreferenti
 5. Projekt archeologického výzkumu – otázky a strategie, zjišťovací výzkum a evaluace předpokladů, typy archeologických terénů
 6. Realizace výzkumu – BOZ, organizace práce, pracovní postupy, terénní výkop
 7. Primární terénní dokumentace – pořízení terénní dokumentace – obrazová, popisná, geodetická dokumentace
 8. Enviromentální vzorkování a spolupráce s přírodními vědami
 9. Laboratorní ošetření a konzervace archeologických nálezů, archeologická a sbírková evidence, specializované analýzy
 10. Zpracování terénních dat – zpracování plánové, obrazové a popisné dokumentace, základy analýzy dat
 11. Odborné výstupy a prezentace – nálezová zpráva, povinná hlášení, prezentace, problematika archivace dat, publikace, komunikace s médii
 12. Standard archeologického výzkumu
 13. Diskuse

Studijní literatura:

Bureš, M. 2000: Nástin problematiky managementu v současné archeologii. Archaeologia Iuvenis ročník VI – 2000, číslo 1, 32-43.

Bureš, M. 2004: Archeologie a veřejnost, Veřejná archeologie, 33-40, Praha

Bureš, M. 2006: Cesta tam a zase zpátky. Péče o archeologické kulturní dědictví mezi liberalismem a etatismem, Zprávy památkové péče 66/2006/2, 91-99.

Varhaník, J. 2001: K současným možnostem ochrany archeologických nálezů, Archaeologia historica 26, 5-12.

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 127

Zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění

Peška, J. 1997 (ed): Archeologická památková péče – legislativa a skutečnost, Olomouc .

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, Archeologické rozhledy LII/2000, 701-705.

Havel, J. – Kovářík, J. 1982: Způsob operativní záchrany archeologických nálezů v MMP, Archaeologica Pragensia 3, 189-193.

Hrdlička, L. 1993: Projekt jednoho výzkumu ve vnitřní Praze. Staveniště kolektoru "Nová radnice", Archeologické rozhledy XLV, 662-676.

Management of Archaeological Projects, English Heritage, London 1991. http://www.engh.gov.uk/welcome.htm

Hensel, W. – Tabaczyński, S. – Urbańczyk, P. Eds. 1995: Theory and Practice of Archaeological Research II (Acquisition of Field Data at Multi-strata Sites) Warszawa.

Maciszewski, R. 1998: Archeologiczne badania ratownicze, poradnik inwestora, Zeszyty Ośrodka ratowniczych badań archeologicznych, 3A/1998.

Neustupný, E. 1995: K teorii terénního výzkumu v archeologii, Archeologické fórum 4, 85-94. 

Renfrew, C. – Bahn, P. 1991: Archaeology: Theories, Methods, and Practice, London.

Zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.

Kuna, M. a kolektiv 2004: Nedestruktivní archeologie,

Gojda, M.: Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non-Destructive Archaeology

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha.

Harris, E.C. 1989: Principles of Archaeological Stratigraphy. 2nd Edition. London.

Dragoun, Z. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M. 2006: K otázkám archeologické památkové péče v Praze. ZPP 66, 91-99.

Gowen, M. s.d.: Guidelines for the Assessment of Archaeological Heritage Impacts of National Road Schemes, Dublin.

Gersbach, E. 1991: Ausgrabung Heute. Methoden und techniken der Feldgrabung. Darmstadt,

Kalferstová, J. 2006a: Ochrana archeologického dědictví. ZPP 66, 131-132.

Kalferstová, J. 2006b: Archeologické nálezy v rámci územního plánování. ZPP 66, 154-159.

Novaković, P. – Grosman, D. – Masaryk, R. – Novšak, M. 2007: Minimalni standardi izkopavalne dokumentacije: pregled stanja in predlogi standardov. Ljubljana.

Barker, P. 1982: Techniques in archaeological excavation, 2 ed., New York.

Biel, J. – Klonk, D. 1998: Handbuch der Grabungstechnik, Stuttgart.

Kuna, M. 1994: Archeologický průzkum povrchovými sběry, Zprávy ČSSA, Supplément 23, Praha.

Kučera, M. – Macháček, J. 1997: Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS, in: Počítačová podpora v archeologii (ed. J. Macháček), FFMU Brno. s. 145-172.

Malina, J. 1981: Archeologie včera a dnes, aneb mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima ?, 1. díl, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice.

 

 


 

Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020