Filozofick fakulta

Úvod do antické, keltské a středověké numismatiky

Vyučující:

PhDr. Jiří Militký, PhD.

Způsob zakončení:

zápočet

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je základní charakteristika numismatiky se zvláštním zaměření na kontaktní otázky numismatiky a archeologie. V rámci předmětu jsou sledovány tyto okruhy otázek:

 • přehled mincovnictví antického Řecka
 • počátky a starší horizont keltského mincovnictví ve střední Evropě
 • mladší horizont keltského mincovnictví ve střední Evropě
 • východokeltské mincovnictví
 • přehled mincovnictví antického Říma
 • nálezy římských mincí ve středoevropském barbariku
 • přehled byzantského mincovnictví
 • počátky raně středověkého mincovnictví v západní a jižní Evropě
 • raně středověké mincovnictví v Čechách
 • raně středověké mincovnictví na Moravě
 • brakteátová měna ve střední Evropě
 • zavedení pražského groše
 • zlatá mince 14. století ve střední Evropě

Studijní literatura:

Řecko + Řím

Kurz, K. 2005: Mince starověkého Řecka a Říma. Praha.

Keltské mincovnictví

Castelin, K. 1965: Die Goldprägung der Kelten in den böhmischen Ländern. Graz.

- 1985: Keltische Münzen. Katalog der Sammlung im Schweizerischen Landesmuseum Zürich. Band II. Kommentar.

Čižmář, M. 1995: K mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko. Archeologické rozhledy 47, 614-618.

Čižmář, M. Kolníková, E. 2006: Němčice – obchodní a industriální centrum doby laténske na Moravě. Archeologické rozhledy 58, 261-283.

Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Hartmann, A. 1985: Über Materialanalysen an Goldmünzen der keltischen Bojer. Jahrbuch des Römisch-germanischen Zentralmuseum Mainz 32, 660-673.

Kolníková, E. 1964a: Nález rímskeho aes grave s keltskými mincami v Nitre. Slovenská archeológia 12, 391-408.

- 1998: Keltské mince v peňažných dejinách Moravy. Peníze v proměnách času. Sborník příspěvků z konference k 50. výročí založení pobočky České numismatické společnosti v Ostravě, která se konala ve dnech 3. – 4. 10. 1996, 21-33.

- 1998a: Výpoveď nálezov mincí o keltskom hradisku v Trenčinských Bohuslaviciach. Slovenská numizmatika 15, 11-44.

- 2006: Význam mincí z moravského laténského centra Němčice nad Hanou pre keltskú numizmatiku. Numismatický sborník 21, 3-56.

Kellner, H.-J. 1990: Die Münzfunde von Manching und die keltischen Fundmünzen aus

Südbayern. Stuttgart.

Militký, J. 2000: Géto-dácká tetradrachma z Nového Sedla, okr. Louny. In: P. Čech – M. Dobeš: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi. Most, 163-166.

Militký, J. 2008: Mincovnictví v době laténské. In: Venclová, N. (ed.): Archeologie pravěkých Čech / 7. Doba laténská. Praha, 122-128.

Nemeškalová-Jiroudková, Z. 1998: Keltský poklad ze Starého Kolína. Praha.

Paulsen, R. 1933: Die Goldprägung der Boier. Leipzig – Wien.

Píč, J. L. 1903: Čechy na úsvitě dějin. Starožitnosti země České. Díl II/2. Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum. Praha. 

Ziegaus, B. 1995: Der Münzfund von Großbissendorf. Eine numismatische Untersuchung zu den spätkeltischen Goldprägungen in Südbayern. München. 

- 2000: Der Goldfund. In: Sievers, S.: Vorbrericht über die Ausgrabungen 1998-1999 in Oppidum von Manching. Germania 78, 378-382.

- 2000a: Die Fundmünzen aus der jüngerlatènezeitlichen Siedlung von Egglfing. Bayerische Vorgeschichtsblätter 65, 39-83.

Antické mince v barbariku

Bursche, A. 1996: Later roman – barbarian contacts in central Europe. Numismatic evidence. Spätrömische Münzfunde aus Mitteleuropa. Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Rom und den Barbaricum im 3. und 4. Jh. n. Ch. Studien zu Fundmünzen der Antike (SFMA) 11. Mainz am Rhein.

- 1997: Roman coinage from Jakuszovice settlement in north Małopolska. Notae Numismaticzne/Zapiski Numismaticzne 2. Kraków, 119-148.

- 1998: Złote medaliony rzymskie w Barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności. Światowit supplement Series A: Antiquity, vol. II. Warszawa.

Dobiáš, J. 1964: Dějiny československého území před vystoupením Slovanů, Praha.

Droberjar, E. 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě, Praha.

Kolníková, E. 1968: Nález neskororímskych solidov v Bíni, okres Nové Zámky. (K minciam z doby sťahovania na Slovensku). Numismatický sborník 10, 5-50.

- 1970: Hromadný nález rímskych mincí z Prešova a jeho numizmaticko – historický význam. Slovenská numizmatika 1, 28-73.

- 1972: K interpretácii nálezov rímskych mincí na Slovensku. Slovenská numizmatika 2, 7-114.

Militký, J. 2000: Nálezy tzv. barbarských napodobenin pozdně římských solidů v Čechách (Příspěvek k problematice nálezů zlatých mincí z období stěhování národů). Sborník Národního muzea v Praze, Řada A-Historie 54, 129-140.

- 2000a: Nálezový (?) soubor antických mincí ze Strážného (?), okr. Prachatice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, České Budějovice, 87-96.

- 2004: Import zlatých římských a raně byzantských mincí do českých zemí v době římské až raném středověku. Archeologie ve středních Čechách 8, 505-536.

- 2005a: Nálezy mincí ze 6.–7. století v Čechách a na Moravě. In: Kuna, M. – Profantová, N. a kolektiv: Počátky raného středověku v Čechách, Praha, 275-286.

- 2005b: Depot římských mincí z Polné. Příspěvek k úloze alexandrijských mincí ve střední Evropě. Numismatický sborník 20, 3-20.

- 2005c: Nálezy mincí z doby římské a doby stěhování národů. In: Lutovský, M. – Smejtek, L. a kolektiv: Pravěká Praha, Praha, 803-809.

- 2008: Numizmatické prameny ke starší i mladší době římské. Numizmatické prameny. In: Salač, V. (ed.): Archeologie pravěkých Čech / 8. Doba římská a stěhování národů. Praha, 32-37, 166-170.

Středověké mincovnictví

Sejbal, J. 1996: Základy penežního vývoje.

Vorel, P. 2004: Od pražského groše ke koruně české. 

 Aktuality

Termín odevzdání závazné přihlášky...

27. Listopad 2020

Vážené studentky, vážení studenti,
z technickoprovozních důvodů nejsou výpůjční...

23. Listopad 2020

Oblastní muzeum a galerie v Mostě...

16. Listopad 2020

Právě byla spuštěna aplikace Národní digitální knihovna-COVID, kde byly zpřístupněny...

02. Listopad 2020