Filozofick fakulta

Evropa v době bronzové

Vyučující:

PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Vybrané problémy evropské doby bronzové. Specifický vývoj Evropy, stav bádání o klíčových sférách lidské kultury. Důraz je kladen na diskusi, seznamování s novou literaturou a názory.

Hlavní tematické okruhy:

 1. Doba bronzová v Evropě: terminologie, absolutní a relativní chronologie, periodizační systémy.
 2. Těžba rud a soli, hornictví a hutnictví, distribuce, výrobní centra a okruhy bronzové industrie.
 3. Klima a přírodní prostředí v době bronzové.
 4. Hospodářství doby bronzové v Evropě – kulturní a environmentální kontext, principy zemědělství doby bronzové, regionálně specifické strategie obživy.
 5. Stavby a stavitelství doby bronzové.
 6. Doklady duchovní kultury, sociálních a politických poměrů v pramenech k době bronzové.
 7. Starší doba bronzová v širší střední Evropě. Specifika přechodu od neolitu resp. eneolitu k době bronzové. Dálkové vztahy – nejnovější nálezy a názory. Protourbánní civilizace – otázky původu a charakteru. Prameny ke každodennímu životu.
 8. Komplex mohylových kultur střední doby bronzové, problematika jeho vzniku a rozšíření. Prameny ke každodennímu životu: sídlištní formy a hospodářství, sociologická a etnografická výpověď pohřebišť. Vývoj rodových struktur a formování elit. Klimatické aspekty vývoje.
 9. Evropský komplex popelnicových polí. Prameny ke každodennímu životu: problematika sídlištních forem, výpověď hrobů pohřebišť. Klimatické aspekty vývoje. Formování politických a etnických celků – Keltové, Illyrové, Thrákové aj.
 10. Specifika východní Evropy: rybářsko-lovecké skupiny lesního pásma, pobaltský a kavkazský okruh, stepní kultury. „Thrácko-kimmerijský okruh“, invaze stepních kočovníků do střední Evropy.
 11. Severský okruh: mořeplavba, obchod a dálkové kontakty, bronzová industrie, skalní rytiny.
 12. Západní Evropa a západní Středomoří: atlantický kulturní okruh, ostrovní kultury, megalitismus, mořeplavba a dálkové kontakty, počátky etnických celků.
 13. Diskuse, nové nálezy, podněty studentů.

Studijní literatura:

Povinná literatura:

Archeologický atlas pravěké Evropy 1, 2. (Praehistorica XXVII.) Praha 2007.

Bátora, J. 2006: Štúdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Európou v době bronzovej. Bratislava.

Bouzek, J. 2005: Klimatické změny ve středoevropském pravěku, AR 57, 493-528. (+ polemika!)

Bouzek, J. 1995: The roots of the Urnfield cultures and their origin, PA LXXXVI, 146-150.

Buck, D. W. – Gramsch, B. (Hg.) 1986: Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft während der jüngeren Bronze- und Hallstattzeit in Mitteleuropa. (Veröffentlichungen Mus. Potsdam 20.) Berlin.

Gedl, M. (Hg.) 1991: Die Anfänge der Urnenfelderkultur in Europa. Kraków.

Harding, A. 2000: European societies in the Bronze Age. Cambridge.

Hänsel, B. (Hg.) 1998: Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas. Kiel.

Hrala, J. – Plesl, E. (Hg.) 1987: Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas. Praha.

Ložek, V. 2007: Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Nakladatelství Dokořán.

Pare, C. F. E. 1998: Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa. I., Jahrb. RGZM 45, 293-433.

Pare, C. F. E. 2003: Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit in Mitteleuropa. II., Jahrb. RGZM 46, 1999, 175-315.

Randsborg, K. (ed.) 1996: Absolute chronology: archaeological Europe 2500 – 500 BC. (Acta Arch. København 67 – Supplément 1.)

Wegner, G. (Hg.) 1996: Leben – Glauben – Sterben vor 3000 Jahren. Bronzezeit in Niedersachsen. Hannover.

Doporučená literatura:

Coblenz, W. – Horst, F. (Hg.) 1978: Mitteleuropäische Bronzezeit. Berlin.

Egg, M. – Pare, C. F. E. 1995: Die Metallzeiten in Europa und Vorderem Orient.

Gediga, B. – Piotrowska, D. 2000: Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych.... Warszawa – Wrocław – Biskupin.

Kossack, G. 1999: Religiöses Denken in dinglicher und bildlicher Überlieferung Alteuropas... München.

Müller-Karpe, H. 1980: Handbuch der Vorgeschichte, Band IV/1, 2, 3. Bronzezeit. München.

Pernicka, E. 1995: Gewinnung und Verbreitung der Metalle in prähistorischen Zeit, Jb. RGZM 37, 1990, 21-129.

Studien zur Bronzezeit. Festschrift für Wilhelm Albert von Brunn. Mainz 1981.

další speciální monografie, studie a články v odborných časopisech, uváděné v přednášce Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020