Filozofick fakulta

Archeologie středověké krajiny

Vyučující:

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

PhDr. Tomáš Klír, PhD.

PhDr. Ivo Štefan, PhD.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Přednáška se soustřeďuje na problémově pojatá klíčová témata české a evropské archeologie středověku. Na prezentaci témat se podílejí i studenti, kteří představují vybranou literaturu. Součástí předmětu je diskuse o různých poznávacích přístupech. Výuka v ZS se soustřeďuje na témata související se studiem hmotné kultury, LS je vyhrazen sídelně archeologické problematice.

Základní schéma předmětu:

1. Význam studia středověkého osídlení, krajina jako dlouhodobě utvářený systém.

2. Středověké sídelní procesy, jejich dlouhodobé dědictví.

3.–5. Proměny středověké vesnice u nás, ve střední Evropě a v Evropě.

6.–8. Sídla mocných, význam jejich archeologického studia. České země a evropský kontext.

9.–12. Archeologie měst, předpoklady vzniku měst mladšího středověku, každodenní život středověkého města.

13. Montánní archeologie, těžební areály a jejich sídelní kontext

Studijní literatura:

Belcredi, L. 2006, Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi, Brno.

Brázdil, R. – Kotyza, O. 1995, History of weather and climate in the Czech Lands I. Period 1000-1500, Zürich.

Černý, E. 1992, Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko-geografická studie v regionu Drahanské vrchoviny, Brno.

Dragoun, Z. 2002, Praha 885–1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře, Praha.

Hrubý, P. – Hejhal, P. – Malý, K. 2007, Montanarchäologische Untersuchungen in Jihlava-Staré Hory /Iglau-Altenberg, Tschechien/, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 35, 17-60.

Klápště, J. 1994, Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most.

- 2005, Proměna českých zemí ve středověku, Praha.

- 2007, Das frühmittelalterliche Dorf in Böhmen und Mähren: Glanz und Elend des aktuellen Forschungsstandes, in: G. H. Jeute – J. Schneeweiß – C. Theune (eds.), Aedificatio terrae. Beiträge zur Umwelt und Siedlungsarchäologie Mitteleuropas. Festschrift für Eike Gringmuth-Dallmer zum 65. Geburtstag, Rahden/Westf., 187-96.

– 2009: Die Frühzeit des böhmischen Adels aus der Sicht eines Archäologen, in: S. Brather – D. Geuenich – C. Huth (eds.), Historia archaeologica. Festschrift für Heiko Steuer zum 70. Geburtstag. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde Bd. 70. Berlin – New York, 527-46.

Nekuda, R. – Nekuda, V. 1997, Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic, 2. Dům a dvůr ve středověké vesnici, Brno.

Nekuda, V. 1975, Pfaffenschlag. Zaniklá ves u Slavonic /Příspěvek k dějinám středověké vesnice/ , Brno.

- 1985, Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic, 1. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění, Brno.

- 2000, Mstěnice, zaniklá ves u Hrotovic, 3. Raně středověké sídliště, Brno.

Procházka, R. 2000, Zrod středověkého města na příkladu Brna /K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech/, Mediaevalia archaeologica 2, Praha, 7-158.

Richter, M. 1975, České středověké město ve světle archeologických výzkumů, Archeologické rozhledy 27, 245-58.

- 1989, Archäologische Stadtforschung in Böhmen, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 4-5 (1988-89), 141-8.

Richter, M. – Krajíc, R. 2001, Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962-1988, Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

Richter, M. – Velímský, T. 1993, Die archäologische Erforschung von Stadtwüstungen des 13. Jahrhunderts in Böhmen, Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie 11, 83-110.

Schwabenicky, W. 2009, Der mittelalterliche Silberbergbau im Erzgebirgsvorland und im westlichen Erzgebirge unter besonderer Berücksichtigung der Ausgarbungen in der wüsten Bergstadt Bleiberg bei Frankenberg, Chemnitz.

Sláma, J. 1986, Střední Čechy v raném středověku II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu, Praehistorica XI, Praha.

- 1988, Střední Čechy v raném středověku. III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu, Praha.

Smetánka, Z. 1969, Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného /Předběžná zpráva/, Archeologické rozhledy 21, 618-25.

- 1988, Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna, Praha.

- 1989, K problému energetiky v období středověku /pracovní these/, Archaeologia historica 14, 43-51.

- 1991, Campus iuxta Suadow et iuxta Colasoy et iuxta Hriunatecz /K otázce systému obdělávání polí v raném středověku/, Studia mediaevalia Pragensia 2, 105-15.

- 1994, K problematice trojdílného domu v Čechách a na Moravě v období vrcholného a pozdního středověku, Mediaevalia archaeologica bohemica 1993, Památky archeologické – Supplementum 2, 117-38.

- 2004, Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života, Praha.

Smetánka, Z. – Klápště, J. 1981, Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku, Památky archeologické 72, 416-58.

Smetánka, Z. – Klápště, J. – Richterová, J. 1979, Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov /k. o. Jedomělice/, Archeologické rozhledy 31, 420-30.

Široký, R. – Nováček, K. – Kaiser, L. 2004, Zapomenutá Plzeň. Počátky města pod přemyslovským hradem, Archeologické rozhledy 56, 798-827.

Tomas, J. 1999, Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu /výbor studií/, Litoměřice.

Unger, J. 1994, Koválov. Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě, Brno.

- 1999, Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie, Brno.

Velímský, T. 1990, Archäologie und Anfänge der mittelalterlichen Städte in Böhmen, in: Archäologische Stadtkernforschungen in Sachsen, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 19, Berlin, 121-58.

- 1991, Město na louce. Archeologický výzkum na Mariánské louce v Děčíně 1984-1989, Děčín.

- 1998, Trans montes, ad fontes! /přes hory, k pramenům!/. K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech, Most.

Konkrétní výběr další literatury v anotovaném předmětu přihlíží k aktuálnímu stavu archeologie středověku u nás i v širším evropském kontextu.

 


 

 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020