Filozofick fakulta

Románská sakrální architektura a její sídelní souvislosti

Vyučující:

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

Způsob zakončení:

zkouška

Stručná anotace předmětu:

Předmět je pojat jako interdisciplinární terénní cvičení pro studenty ARP, HIS, DU a ETN. Smyslem předmětu je rozvíjet týmovou spolupráci studentů příbuzných humanitních oborů FF UK a na základě komplexního studia vybraných románských kostelů integrovat jejich poznávací postupy.

Cíle předmětu

Absolventi předmětu si osvojí praktické dovednosti, které jsou uplatňovány při studiu středověké sakrální architektury, zejména:

1)  moderní metody stavebně-historického průzkumu, včetně způsobů zaměření půdorysu stavby, dokumentace architektonických článků a fotogrammetrické dokumentace

2)  metody archeologického povrchového průzkumu a dokumentace, postupy sídelně-historického výzkumu

(poznání soudobých sídelních souvislostí sakrální stavby)

3)  práci s písemnými prameny a mapovými podklady, s elaboráty SHP, s výsledky umělecko-historického průzkumu apod.

Výsledky práce studentského týmu budou podle možností kolektivně publikovány.

Organizace kurzu

Účastníci předmětu budou rozděleni na 2 pracovní skupiny. Každá jako tým komplexně zpracuje 1 románský kostel. Jednotliví studenti si zároveň rozdělí úkoly, na kterých budou během semestru pracovat samostatně – rešerše výsledků SHP, umělecko-historických průzkumů, písemných pramenů, příprava mapových podkladů apod. Na terénních cvičení se budou podílet externisté.

Harmonogram předmětu (předběžné termíny)

1. hodina – společné setkání, rozdělení do skupin, teoretická příprava

2.-3. hodina – teoretická příprava

4.-11. hodina – terénní cvičení

12.-13. hodina – prezentace a diskuze výsledků

 Podmínky zkoušky

(1)     splnění samostatného úkolu (rešerše), (2) aktivní účast na terénních cvičeních

Studijní literatura:

Herout, J. 1961: Staletí kolem nás. Praha.

Mencl, V. – Benešovská, K. – Soukupová, H. 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Plzeň.

Merhautová, A. 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

Merhautová, A. – Třeštík, D. 1983: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha.

Merhautová, A. – Třeštík, D. 1985: Ideové proudy v Českém umění 12. století. Praha.

Bláha, J. et al. 2005: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha.

Kašička, B. 2002: Stavebně historický průzkum. Praha.

Macek, P. 2001: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. Praha. 

Razím, V. – Sommer, J. – Veselý, J. 2007: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb – hlášení o nálezu. Praha.

 


Aktuality

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu...

25. Květen 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na...

20. Květen 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
...

19. Květen 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního...

15. Květen 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě...

06. Květen 2020