Filozofick fakulta

Kulaté stoly

 

 1. Marcin Rafał Pauk (Instytut archeologii i etnologii PAN Warszawa), Działalność fundacyjna moźnowładztwa czeskiego (XI-XIII wiek), 21. října 2004.
 2. Hana Chorvátová (Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica), K relatívnej chronológii ženského šperku v 9. storočí na základe nálezov z pohrebiska v Starom Městě v polohe « Na valách », 13. prosince 2004.
 3. Věra Čulíková (Archeologický ústav AV ČR Praha (Opava): Možnosti a meze archeobotaniky raného a vrcholného středověku – 31. 3. 2005.
 4. Annette Zeischka (Univ. Bamberg): Stadtarchäologie Sachsens – Sonderbeispiel Zwickau – 28. 4. 2005.
 5. Hauke Kenzler (Univ. Bamberg): Dorfkernarchäologie als aktuelle Forschungsaufgabe der sächsischen Archäologie, 28. 4. 2005.
 6. Marek Zvelebil (University of Sheffield): Neolitizace střední Evropy, 29. 4. 2005.
 7. Petr Pokorný (Archeologický ústav AV ČR Praha): Interaktivní kulturní krajina: Postmoderní výmysl, nebo východisko z paradigmatické nouze? – 19. 5. 2005.
 8. Jozef Bátora (Archeologický ústav SAV Nitra): Komunikácia medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej – 20. 6. 2005.
 9. Michal Ernée (Archeologický ústav AV ČR Praha): Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen – 20. 10. 2005.
 10. Michal Zezula (Národní památkový ústav ÚOP Ostrava): Možnosti a limity poznání počáteční fáze středověkého města Opavy – 24. 11. 2005.
 11. Kieran O´Conor (Univ. Galway, Irsko): The moated site at Cloonfree, Co. Roscommon - Gaelic-Irish princely residence of early 14th century – 6. 12. 2005.
 12. Petr Hrubý (Archaia Brno): Jihlava ve 13. století: město a doly. Založení města a rozvoj těžby z pohledu archeologie – 15. 12. 2005.
 13. Vladislav Razím (Národní památkový ústav Praha): Výzkum hradů. Vývoj, stav, směry a metody – 29. 3. 2006.
 14. Rumjana Koleva (Univerzita Sofie): Raně a vrcholně středověká keramika v Bulharsku – 10.4.2006.
 15. Pavel Vařeka (ZČU Plzeň):  Středověký vesnický dům – 31.5.2006.
 16. Eduard Krekovič (Univerzita Komenského Bratislava): Teoretické problémy pohrebného rítu – 20.11.2006.
 17. Tomáš Petráček (KTF UK Praha): Fenomén darovaných lidí v českých zemích v raném středověku (k poznání hospodářských a sociálních dějin) – 23.11.2006.
 18. Juraj Pavúk (Archeologický ústav SAV Nitra): Lengyelský rondel v Žlkovciach a jeho astronomická orientácia – 13.12.2006.
 19. Josef Bláha (Univerzita Palackého Olomouc): Kulturní proměny Olomouce ve druhé polovině 13. a v první polovině 14. století – 14.12.2006.
 20. Axel Pollex (Berlin): Aktuelle Forschungen zur Christianisierung der Nordwestslawen. Die Chronologie der Grabfunde – 18.1.2007.
 21. Danica Staššíková-Štukovská (Archeologický ústav SAV  Nitra): Techniky formovania sklených korálikov vo včasnom stredoveku. K poznaniu dejín sz. časti stredného Podunajska – 29.3.2007.
 22. Justyna Kolenda (Instytut Archeologii i Etnologii PAN ):Wczesnośredniowieczny zespól osadniczy  w Miliczu – 17.4.2007.
 23. Dominik Nowakowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu – 17.4.2007.
 24. Krzysztof Wachowski (Uniw. Wrocławski): Symbolika napisów i przedstawień na wyrobach skórzanych – 16.5.2007.
 25. Martin Dohnal (Ústav urbanismu, Fakulta architektury ČVUT):Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století – 21.6.2007.
 26. Rudolf Echt (Universität Saarbrücken): Kunststile der Frühlatenezeit – 26.9.2007.
 27. Ivan M. Hrovatin (Terst/Ljubljana): Raný středověk ve Slovinsku (základní otázky) – 6.12.2007.
 28. Jerzy Piekalski (Uniw. Wrocławski): Ulice średniowiecznego Wrocławia – 6.3.2008.
 29. Erik Szameit (Univ. Wien): Frühe Slawen in Österreich – 12.3.2008.
 30. Pavel Bolina: Archeologie zaniklých cest? – 20.3.2008.
 31. Katarzyna Pisarek-Małyszek (Uniw. Lublin): Polskie „Grzywny siekieropodobne“ we wczesnym średniowieczu – 2.4.2008.
 32. Aneta Gołębiowska (Uniwersytet Jagielloński): Kultura duchowa i materialna Połowcow Synkretyzm tradycji środkowoazjatyckich i europejskich u późnych tureckich nomadów w świetle źródeł archeologicznych – 29.4.2008.
 33. Sławomir Moździoch (IAE Wrocław): Archeologia średniowiecznego krajobrazu w dolinie środkowej Odry. Stan i potrzeby badań – 21.5.2008
 34. Hans Losert (Universität Bamberg): Moinvinidi, Radanzvinidi und Nabavinida. Neues zu den Slawen in Nordbayern- 27.5.2008.
 35. Hans-Georg Stephan (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Interdisziplinäres Forschungsprojektzur Siedlungs- und Kulturlandschaftsentwicklung im Solling –Schwerpunkt Stadtwüstung Nienover (13. Jh.) ; R. Myszka (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenber): Glashütte des 17. Jhs. am Lakenteich – 4.6.2008.
 36. Peter Stadler (Prähistorische Abteilung, Das Naturhistorische Museum Wien): New Results of the Early LBK-site from Brunn am Gebirge, Wolfholz, near Vienna, (5700-5200 B. C.) – 19.6.2008.
 37. Przemysław Urbanczyk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Rok 995 – 9.10.2008
 38. 38. Michal Hejcman (Česká zemědělská univerzita): Stabilita obilní produkce a problematika vyčerpání půd ve vrcholném středověku – 4.11.2008.
 39. Michal Hejcman (Česká zemědělská univerzita): Geochemické metody v zemědělství a archeologii – 2.12.2008.
 40. Michal Hejcman (Česká zemědělská univerzita): Chov dobytka a zemědělství horských oblastí – 9.3.2009.
 41. Hana Chorvátová (Fakulta humanitných studií UMB Banská Bystrica): Chronológia ženského šperku byzantsko-orientálneho pôvodu a jeho význam pre historické interpretácie – 23.4.2009.
 42. Sylwia Rodak (Wrocław): Hradiště 10. a 13. století ve Slezsku – 30.4.2009
 43. Axel Pollex (Berlin): Zentralität – Das Biespiel der frühmittelalterlichen nordewestslawischen Grabsitten – 1.12.2009.
 44. Dorota Leśniewska ((Instytut Slawistyki PAN Warszawa/Poznań): Kým byli Slované pro naše předchůdce ?Kořeny „slovanské myšlenky“v české a polské historiografii před polovinou 18. století – 7.12.2009.
 45. Adrian Andrei Rusu (Univerzita v Kluži): Stand der Burgenforschung und Burgenkonservierung in Siebenbürgen – 17. 2. 2010.
 46. Helena Hamerow (Oxford): The emergence of royal settlements in Anglo-Saxon England: landscape, layout and cult – 25.3.2010.
 47. Andrej Pleterski (Lublaň): Ideogramy v prostoru a jejich funkce – 29.3.2010
 48. 48. Želimir Brnič (Záhřeb): Mísa typu Iža a mladší vlna stěhování Indoevropanů – 1.4.2010.
 49. Hans-Georg Stephan (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Wüstungsforschung im Solling – 4.5.2010.
 50. Axel Pollex (Freie Universität Berlin): Eine interdisziplinäre Untersuchungen zur Ostsiedlung in Vorpommern – 16.11.2010.
 51. Václav Kruta (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris): Konvice z Brna-Maloměřic: umělecké veledílo a zrcadlo vesmíru dávnověkých Keltů – 30.11.2010.
 52. Želimir Brnič (Záhřeb, Chorvatsko): Mladší eneolit v Karpatské kotlině – 16.12.2010.
 53. David Vích (Regionální muzeum Vysoké Mýto): Detektory kovů v archeologii – 3.3.2011.
 54. Kolokvium protohistorické archeologie I - 28.4.2011
Jaroslav Jiřík –  Jiří Vávra –  Milan Kuchařík: Současný stavpoznání pohřebiště doby stěhování národů v Praze-Zličíně. Cíle, metody a perspektivy zpracování.
Rastislav Korený: Stav pramenné základny k merovejskému období v Čechách.
Zdeněk Beneš: Úloha psa v germánské společnosti doby římské – možnosti archeozoologie.
Daniel Bursák: Potenciál lokality s organickými nálezy z doby železné – Tuchlovice, okr. Kladno.

     55. Barbara Sasse: Vizigóti ve Španělsku – 1.6.2011.

     56. Kolokvium protohistorické archeologie II – 20.9.2011
Rastislav Korený (Hornické muzeum Příbram): Stav nálezového fondu merovejského období v Čechách
Jan Jílek (Východočeské muzeum v Pardubicích): Keramika točená na kruhu z doby římské ve východních Čechách (příspěvek k mezibarbarským kontaktům)


      57. Pavel Roth (Podtatranské muzeum Poprad): Objev hrobu velmože mladší doby římské v Matejovcích – 18.10.2011.

     58. Yosef  Garfinkel (Institut archeologie, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě): Sha’ar HaGolan – Neolithic Site in Izrael – 25.10.2011.

     59. Katarína Čuláková (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK v Praze): Prospekce mezolitu v roce 2011 v Čechách – 12.12.2011.

     60. Kolokvium protohistorické archeologie III – prosinec 2011.

     61. Kolokvium protohistorické archeologie IV – 15.3.2012.
František Kašpárek (Východočeské muzeum v Pardubicích): Osídlení v době laténské a římské ve střední Evropě (vzájemné porovnání vlastností zahloubených a nadzemních staveb)
Pavel Kacl (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK): Předběžná zpráva o nově odkryté sídlištní a výrobní komponentě z doby laténské a římské v Papírenské ulici v Praze – Bubenči.

       62. Kolokvium protohistorické archeologie V – 17.5.2012.
Bohuslav Šebesta (Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre): Analýza sídelných stratégií Keltov a Germánov pomocou GIS na juhozápadnom Slovensku.
Tereza Pršalová (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou): Pohřebiště z doby laténské v Zeměchách

       63. Kolokvium protohistorické archeologie VI - 25.10.2012.
Karel Kůt (Ústav pro klasickou archeologii FF UK): Římsko-germánská koexistence v době Augustově.
Viktoria Chystyakova (Ústav pro klasickou archeologii FF UK): Romanizace provincií Thracia a Moesia Inferior.

 

      64. Kolokvium protohistorické archeologie VII - 13.12.2012.
Martin Trefný (Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem): Keltové a Středomoří.

 

      65. Kolokvium protohistorické archeologie VIII - 18.4.2013
Martin Schöfelder (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz): Wild Boars, Carnyx, Enamel. Realism and Abstraction in the late Celtic Art in Central Europe (3rd-1st c.BC)

 

      66. Robert Antonín (Opavská univerzita): Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně
            středověké společnosti v českých zemích 12.-13. století - 23.4.2013.

 

  
      67. David Kalhous: Anatomie českého knížectví (úvahy nad výpovědní hodnotou
            písemných pramenů k raným přemyslovským dějinám - 17.5.2013

 

      68. Kolokvium protohistorické archeologie IX - 23.5.2013
Miloš Bernart (Ústav pro archeologii FF UK): Raně středověké přilby, zbroje a štíty z území bývalého Československa.

 

      69. Kolokvium protohistorické archeologie X - 24.10.2013
Pavel Kacl (Archeo Pro, o.p.s.): Od korálků k nádobám. Skleněné artefakty doby římské v Čechách). 
  
      70. Vojtěch Nosek (Ústav archeologie a muzeologie, FF MU v Brně): Metody a techniky 3D a 3D modelování v archeologii - 26.11.2013
  
      71. Letty ten Harkel (University of Oxford): Though this be madness, yet there is method in't’. Landscapes and Identities: the case of the English Landscape c. 1500 BC – AD 1086. (prezentace projektu Oxforské univerzity) - 11.12.2013
  
     72. Hana Jílková (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, Ústav pro Archeologii FF UK): Doklady násilí v minulosti pohledem biologické antropologie 
          Sylva Kaupová (Antropologické oddělení NM, Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, LAMPEA, Aix-Marseille Université): Jste to, co jíte - stabilní izotopy ve výživě minulých populací 
          Zuzana Krupvá (Hrdličkovo Muzeum člověka, Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK): Projevy infekčních onemocnění na kostře - 17.12.2013
 
  
     73. Jakub Halama (Vlastivědné muzeum v Šumperku): Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika - 6.3.2014
  
     74. Petr Meduna (Archeologický ústav AV ČR v Praze): Mělník a přemyslovská doména - 22.4.2014
  
     75. Rudolf Procházka (Archaia Brno o.p.s.): Archeologie a středověká urbanizace - 29.4.2014
  
     76. Marcela Horáková (Labrys o.p. s.): Zvířata v nás - analogie a rozdíly mezi lidskými a zvířecími kostmi - 6.5.2014
  
    77. Kolokvium protohistorické archeologie XI - 20.10.2014
Aurélia Feugnet (Université Paris I - Panthéon Sorbonne): From Massalia to the Yorkshire. The spread of a Greek coin model in the celtic world - The potin Bull, MA "LT 5284"
Clara Filet
(Université Paris I - Panthéon Sorbonne): Re-assessing the Celtic urbanisation process : Diversity and networks of settlements
  

    78. Miloš Bernart (Ústav rpo archeologii FF UK): Raně středověké kostely v Jižním Tyrolsku a soudobé nástěnné malby - 13.11.2014

    79. Kolokvium protohistorické archeologie XIII - 20.11.2014
Kamil Smíšek (Národní muezum Praha): Detektor kovů v archeologické praxi

    80. Peter Milo (Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno): Dom, dvor a sídlo vo včasnom stredoveku. Vývoj a štruktúra rurálnych osád na území strednej Európy - 3.12.2014

    81. Kolokvium protohistorické archeologie XIV - 4.12.2014
Martin Trefný (Katedra archeologie FF UHK): Archeologický výzkum etruských Tarquinií

    82. Jan Faigl (ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta): Robotické mapování prostředí a možnosti využití v archeologické prospekci - 16.12.2014

    83. Marcela Horáková (Labrys o.p.s.): Zvířata v nás: analogie a rozdíly mezi lidskými a zvířecími kostmi - 24.2.2015

   84.

   85. 

   86. Vít Boček (Ústav pro jazyk český AV ČR, etymologické oddělení, Brno): Sokyně, anebo sestry? Ke vztahu archeologie a historické lingvistiky v minulosti a dnes - 5.11.2015

   87.

   88.

   89. Vratislav Janák (Ústav archeologie FPF Slezské univerzity v Opavě) - Kateřina Papáková (Slezské zemské muzeum v Opavě): Neolitický mikroregion v okolí Studénky a jeho úloha v dálkové komunikaci lidu s lineární keramikou - 1.11.2016

   90. Olga Trojánková (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.): Člověk a kůn v pravěku - pohledem archeozoologie - 13.12.2016

   91. Jakub Novák (Univerzita Palackého v Olomouci): Hospodářské zázemí královských měst střední Moravy ve středověku - 9.3.2017

  92. Ladislav Čapek (Katedra archeologie FF ZČU v Plzni): Město České Budějovice a formování jeho venkovského zázemí ve středověku - 30.3.2017

  93.  Eva Schimerová (FF UK): Jak zacházet s archeologickým materiálem aneb vše co jste chtěli vědět o archeologických nálezech a báli jste se zeptat - 10.4.2017

  94. Lukáš Reitinger (Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity): Vratislav II. a Vyšehrad mezi kurií a říší - 27.4.2017

  95. Ludmila Luňáková (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity): Sváteční dny v díle Kosmy a jeho prvních pokračovatelů - 18.5.2017

  96. Jiří Macháček (Ústav archeologie FFMU Brno) - Stefan Eichert (Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien): Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya (Dyje) Region from the Early to the High Middle Ages - 2.5.2017

  97. Petr Dresler (Ústav archeologie FFMU Brno): Hospodářské zázemí Pohanska u Břeclavi: Není model jako model! - 7.3.2018

  98. Ladislav Čapek - Lukáš Holata: Výzkum středověkého osídlení v ČR: vznik, rozvoj, hlavní problémy a budoucí perspektivy výzkumu - 29.3.2018

  99. Zuzana Borzová (Katedra archeológie FF UKF v Nitre): Dokumentácia terénnych reliktov historických opevnených sídiel v Kostolianskej kotline pomocou moderných metód - 29.3.2018

 100. Michel Kazanski (Directeur de recherche au CNRS a Université Paris I Panthéon-Sorbonne):  Centra moci a vojenské elity Slovanů v pohunském období - 18.4.2018

 101. Aleksandra Pankiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski): Raně středověké sklářství ve světle nálezů ze slezských hradišť - 22.5.2018

 


 

Chytání bronzu

Chytání bronzu - 1. setkání přátel doby bronzové

Chytání bronzu - 2. setkání přátel doby bronzové (15.12.2014)

Chytání bronzu - 3. setkání přátel doby bronzové (15.3.2016)


 

 

Aktuality

Městské muzeum Čelákovice hledá brigádníky na záchranný výzkum při přístavbě ZŠ v...

13. Květen 2019

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, příspěvková organizace Pardubického kraje, vyhlašuje

...

09. Květen 2019

Katedra archeologie FF UHK ve spolupráci se Studentským archeologickým klubem zve na...

24. Duben 2019