Filozofick fakulta

Kulaté stoly

 

 1. Marcin Rafał Pauk (Instytut archeologii i etnologii PAN Warszawa), Działalność fundacyjna moźnowładztwa czeskiego (XI-XIII wiek), 21. října 2004.
 2. Hana Chorvátová (Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica), K relatívnej chronológii ženského šperku v 9. storočí na základe nálezov z pohrebiska v Starom Městě v polohe « Na valách », 13. prosince 2004.
 3. Věra Čulíková (Archeologický ústav AV ČR Praha (Opava): Možnosti a meze archeobotaniky raného a vrcholného středověku – 31. 3. 2005.
 4. Annette Zeischka (Univ. Bamberg): Stadtarchäologie Sachsens – Sonderbeispiel Zwickau – 28. 4. 2005.
 5. Hauke Kenzler (Univ. Bamberg): Dorfkernarchäologie als aktuelle Forschungsaufgabe der sächsischen Archäologie, 28. 4. 2005.
 6. Marek Zvelebil (University of Sheffield): Neolitizace střední Evropy, 29. 4. 2005.
 7. Petr Pokorný (Archeologický ústav AV ČR Praha): Interaktivní kulturní krajina: Postmoderní výmysl, nebo východisko z paradigmatické nouze? – 19. 5. 2005.
 8. Jozef Bátora (Archeologický ústav SAV Nitra): Komunikácia medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej – 20. 6. 2005.
 9. Michal Ernée (Archeologický ústav AV ČR Praha): Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen – 20. 10. 2005.
 10. Michal Zezula (Národní památkový ústav ÚOP Ostrava): Možnosti a limity poznání počáteční fáze středověkého města Opavy – 24. 11. 2005.
 11. Kieran O´Conor (Univ. Galway, Irsko): The moated site at Cloonfree, Co. Roscommon - Gaelic-Irish princely residence of early 14th century – 6. 12. 2005.
 12. Petr Hrubý (Archaia Brno): Jihlava ve 13. století: město a doly. Založení města a rozvoj těžby z pohledu archeologie – 15. 12. 2005.
 13. Vladislav Razím (Národní památkový ústav Praha): Výzkum hradů. Vývoj, stav, směry a metody – 29. 3. 2006.
 14. Rumjana Koleva (Univerzita Sofie): Raně a vrcholně středověká keramika v Bulharsku – 10.4.2006.
 15. Pavel Vařeka (ZČU Plzeň):  Středověký vesnický dům – 31.5.2006.
 16. Eduard Krekovič (Univerzita Komenského Bratislava): Teoretické problémy pohrebného rítu – 20.11.2006.
 17. Tomáš Petráček (KTF UK Praha): Fenomén darovaných lidí v českých zemích v raném středověku (k poznání hospodářských a sociálních dějin) – 23.11.2006.
 18. Juraj Pavúk (Archeologický ústav SAV Nitra): Lengyelský rondel v Žlkovciach a jeho astronomická orientácia – 13.12.2006.
 19. Josef Bláha (Univerzita Palackého Olomouc): Kulturní proměny Olomouce ve druhé polovině 13. a v první polovině 14. století – 14.12.2006.
 20. Axel Pollex (Berlin): Aktuelle Forschungen zur Christianisierung der Nordwestslawen. Die Chronologie der Grabfunde – 18.1.2007.
 21. Danica Staššíková-Štukovská (Archeologický ústav SAV  Nitra): Techniky formovania sklených korálikov vo včasnom stredoveku. K poznaniu dejín sz. časti stredného Podunajska – 29.3.2007.
 22. Justyna Kolenda (Instytut Archeologii i Etnologii PAN ):Wczesnośredniowieczny zespól osadniczy  w Miliczu – 17.4.2007.
 23. Dominik Nowakowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu – 17.4.2007.
 24. Krzysztof Wachowski (Uniw. Wrocławski): Symbolika napisów i przedstawień na wyrobach skórzanych – 16.5.2007.
 25. Martin Dohnal (Ústav urbanismu, Fakulta architektury ČVUT):Vesnická sídla a kulturní krajina na Táborsku v 15.-19. století – 21.6.2007.
 26. Rudolf Echt (Universität Saarbrücken): Kunststile der Frühlatenezeit – 26.9.2007.
 27. Ivan M. Hrovatin (Terst/Ljubljana): Raný středověk ve Slovinsku (základní otázky) – 6.12.2007.
 28. Jerzy Piekalski (Uniw. Wrocławski): Ulice średniowiecznego Wrocławia – 6.3.2008.
 29. Erik Szameit (Univ. Wien): Frühe Slawen in Österreich – 12.3.2008.
 30. Pavel Bolina: Archeologie zaniklých cest? – 20.3.2008.
 31. Katarzyna Pisarek-Małyszek (Uniw. Lublin): Polskie „Grzywny siekieropodobne“ we wczesnym średniowieczu – 2.4.2008.
 32. Aneta Gołębiowska (Uniwersytet Jagielloński): Kultura duchowa i materialna Połowcow Synkretyzm tradycji środkowoazjatyckich i europejskich u późnych tureckich nomadów w świetle źródeł archeologicznych – 29.4.2008.
 33. Sławomir Moździoch (IAE Wrocław): Archeologia średniowiecznego krajobrazu w dolinie środkowej Odry. Stan i potrzeby badań – 21.5.2008
 34. Hans Losert (Universität Bamberg): Moinvinidi, Radanzvinidi und Nabavinida. Neues zu den Slawen in Nordbayern- 27.5.2008.
 35. Hans-Georg Stephan (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Interdisziplinäres Forschungsprojektzur Siedlungs- und Kulturlandschaftsentwicklung im Solling –Schwerpunkt Stadtwüstung Nienover (13. Jh.) ; R. Myszka (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenber): Glashütte des 17. Jhs. am Lakenteich – 4.6.2008.
 36. Peter Stadler (Prähistorische Abteilung, Das Naturhistorische Museum Wien): New Results of the Early LBK-site from Brunn am Gebirge, Wolfholz, near Vienna, (5700-5200 B. C.) – 19.6.2008.
 37. Przemysław Urbanczyk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Rok 995 – 9.10.2008
 38. 38. Michal Hejcman (Česká zemědělská univerzita): Stabilita obilní produkce a problematika vyčerpání půd ve vrcholném středověku – 4.11.2008.
 39. Michal Hejcman (Česká zemědělská univerzita): Geochemické metody v zemědělství a archeologii – 2.12.2008.
 40. Michal Hejcman (Česká zemědělská univerzita): Chov dobytka a zemědělství horských oblastí – 9.3.2009.
 41. Hana Chorvátová (Fakulta humanitných studií UMB Banská Bystrica): Chronológia ženského šperku byzantsko-orientálneho pôvodu a jeho význam pre historické interpretácie – 23.4.2009.
 42. Sylwia Rodak (Wrocław): Hradiště 10. a 13. století ve Slezsku – 30.4.2009
 43. Axel Pollex (Berlin): Zentralität – Das Biespiel der frühmittelalterlichen nordewestslawischen Grabsitten – 1.12.2009.
 44. Dorota Leśniewska ((Instytut Slawistyki PAN Warszawa/Poznań): Kým byli Slované pro naše předchůdce ?Kořeny „slovanské myšlenky“v české a polské historiografii před polovinou 18. století – 7.12.2009.
 45. Adrian Andrei Rusu (Univerzita v Kluži): Stand der Burgenforschung und Burgenkonservierung in Siebenbürgen – 17. 2. 2010.
 46. Helena Hamerow (Oxford): The emergence of royal settlements in Anglo-Saxon England: landscape, layout and cult – 25.3.2010.
 47. Andrej Pleterski (Lublaň): Ideogramy v prostoru a jejich funkce – 29.3.2010
 48. 48. Želimir Brnič (Záhřeb): Mísa typu Iža a mladší vlna stěhování Indoevropanů – 1.4.2010.
 49. Hans-Georg Stephan (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg): Wüstungsforschung im Solling – 4.5.2010.
 50. Axel Pollex (Freie Universität Berlin): Eine interdisziplinäre Untersuchungen zur Ostsiedlung in Vorpommern – 16.11.2010.
 51. Václav Kruta (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris): Konvice z Brna-Maloměřic: umělecké veledílo a zrcadlo vesmíru dávnověkých Keltů – 30.11.2010.
 52. Želimir Brnič (Záhřeb, Chorvatsko): Mladší eneolit v Karpatské kotlině – 16.12.2010.
 53. David Vích (Regionální muzeum Vysoké Mýto): Detektory kovů v archeologii – 3.3.2011.
 54. Kolokvium protohistorické archeologie I - 28.4.2011
Jaroslav Jiřík –  Jiří Vávra –  Milan Kuchařík: Současný stavpoznání pohřebiště doby stěhování národů v Praze-Zličíně. Cíle, metody a perspektivy zpracování.
Rastislav Korený: Stav pramenné základny k merovejskému období v Čechách.
Zdeněk Beneš: Úloha psa v germánské společnosti doby římské – možnosti archeozoologie.
Daniel Bursák: Potenciál lokality s organickými nálezy z doby železné – Tuchlovice, okr. Kladno.

     55. Barbara Sasse: Vizigóti ve Španělsku – 1.6.2011.

     56. Kolokvium protohistorické archeologie II – 20.9.2011
Rastislav Korený (Hornické muzeum Příbram): Stav nálezového fondu merovejského období v Čechách
Jan Jílek (Východočeské muzeum v Pardubicích): Keramika točená na kruhu z doby římské ve východních Čechách (příspěvek k mezibarbarským kontaktům)


      57. Pavel Roth (Podtatranské muzeum Poprad): Objev hrobu velmože mladší doby římské v Matejovcích – 18.10.2011.

     58. Yosef  Garfinkel (Institut archeologie, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě): Sha’ar HaGolan – Neolithic Site in Izrael – 25.10.2011.

     59. Katarína Čuláková (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK v Praze): Prospekce mezolitu v roce 2011 v Čechách – 12.12.2011.

     60. Kolokvium protohistorické archeologie III – prosinec 2011.

     61. Kolokvium protohistorické archeologie IV – 15.3.2012.
František Kašpárek (Východočeské muzeum v Pardubicích): Osídlení v době laténské a římské ve střední Evropě (vzájemné porovnání vlastností zahloubených a nadzemních staveb)
Pavel Kacl (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK): Předběžná zpráva o nově odkryté sídlištní a výrobní komponentě z doby laténské a římské v Papírenské ulici v Praze – Bubenči.

       62. Kolokvium protohistorické archeologie V – 17.5.2012.
Bohuslav Šebesta (Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre): Analýza sídelných stratégií Keltov a Germánov pomocou GIS na juhozápadnom Slovensku.
Tereza Pršalová (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou): Pohřebiště z doby laténské v Zeměchách

       63. Kolokvium protohistorické archeologie VI - 25.10.2012.
Karel Kůt (Ústav pro klasickou archeologii FF UK): Římsko-germánská koexistence v době Augustově.
Viktoria Chystyakova (Ústav pro klasickou archeologii FF UK): Romanizace provincií Thracia a Moesia Inferior.

 

      64. Kolokvium protohistorické archeologie VII - 13.12.2012.
Martin Trefný (Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Podřipské muzeum v Roudnici nad Labem): Keltové a Středomoří.

 

      65. Kolokvium protohistorické archeologie VIII - 18.4.2013
Martin Schöfelder (Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz): Wild Boars, Carnyx, Enamel. Realism and Abstraction in the late Celtic Art in Central Europe (3rd-1st c.BC)

 

      66. Robert Antonín (Opavská univerzita): Od bojovníka k rytíři - na okraj úvah o proměně
            středověké společnosti v českých zemích 12.-13. století - 23.4.2013.

 

  
      67. David Kalhous: Anatomie českého knížectví (úvahy nad výpovědní hodnotou
            písemných pramenů k raným přemyslovským dějinám - 17.5.2013

 

      68. Kolokvium protohistorické archeologie IX - 23.5.2013
Miloš Bernart (Ústav pro archeologii FF UK): Raně středověké přilby, zbroje a štíty z území bývalého Československa.

 

      69. Kolokvium protohistorické archeologie X - 24.10.2013
Pavel Kacl (Archeo Pro, o.p.s.): Od korálků k nádobám. Skleněné artefakty doby římské v Čechách). 
  
      70. Vojtěch Nosek (Ústav archeologie a muzeologie, FF MU v Brně): Metody a techniky 3D a 3D modelování v archeologii - 26.11.2013
  
      71. Letty ten Harkel (University of Oxford): Though this be madness, yet there is method in't’. Landscapes and Identities: the case of the English Landscape c. 1500 BC – AD 1086. (prezentace projektu Oxforské univerzity) - 11.12.2013
  
     72. Hana Jílková (Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, Ústav pro Archeologii FF UK): Doklady násilí v minulosti pohledem biologické antropologie 
          Sylva Kaupová (Antropologické oddělení NM, Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK, LAMPEA, Aix-Marseille Université): Jste to, co jíte - stabilní izotopy ve výživě minulých populací 
          Zuzana Krupvá (Hrdličkovo Muzeum člověka, Katedra antropologie a genetiky člověka PřF UK): Projevy infekčních onemocnění na kostře - 17.12.2013
 
  
     73. Jakub Halama (Vlastivědné muzeum v Šumperku): Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika - 6.3.2014
  
     74. Petr Meduna (Archeologický ústav AV ČR v Praze): Mělník a přemyslovská doména - 22.4.2014
  
     75. Rudolf Procházka (Archaia Brno o.p.s.): Archeologie a středověká urbanizace - 29.4.2014
  
     76. Marcela Horáková (Labrys o.p. s.): Zvířata v nás - analogie a rozdíly mezi lidskými a zvířecími kostmi - 6.5.2014
  
    77. Kolokvium protohistorické archeologie XI - 20.10.2014
Aurélia Feugnet (Université Paris I - Panthéon Sorbonne): From Massalia to the Yorkshire. The spread of a Greek coin model in the celtic world - The potin Bull, MA "LT 5284"
Clara Filet
(Université Paris I - Panthéon Sorbonne): Re-assessing the Celtic urbanisation process : Diversity and networks of settlements
  

    78. Miloš Bernart (Ústav rpo archeologii FF UK): Raně středověké kostely v Jižním Tyrolsku a soudobé nástěnné malby - 13.11.2014

    79. Kolokvium protohistorické archeologie XIII - 20.11.2014
Kamil Smíšek (Národní muezum Praha): Detektor kovů v archeologické praxi

    80. Peter Milo (Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno): Dom, dvor a sídlo vo včasnom stredoveku. Vývoj a štruktúra rurálnych osád na území strednej Európy - 3.12.2014

    81. Kolokvium protohistorické archeologie XIV - 4.12.2014
Martin Trefný (Katedra archeologie FF UHK): Archeologický výzkum etruských Tarquinií

    82. Jan Faigl (ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta): Robotické mapování prostředí a možnosti využití v archeologické prospekci - 16.12.2014

    83. Marcela Horáková (Labrys o.p.s.): Zvířata v nás: analogie a rozdíly mezi lidskými a zvířecími kostmi - 24.2.2015

   84.

   85. 

   86. Vít Boček (Ústav pro jazyk český AV ČR, etymologické oddělení, Brno): Sokyně, anebo sestry? Ke vztahu archeologie a historické lingvistiky v minulosti a dnes - 5.11.2015

   87.

   88.

   89. Vratislav Janák (Ústav archeologie FPF Slezské univerzity v Opavě) - Kateřina Papáková (Slezské zemské muzeum v Opavě): Neolitický mikroregion v okolí Studénky a jeho úloha v dálkové komunikaci lidu s lineární keramikou - 1.11.2016

   90. Olga Trojánková (Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.): Člověk a kůn v pravěku - pohledem archeozoologie - 13.12.2016

   91. Jakub Novák (Univerzita Palackého v Olomouci): Hospodářské zázemí královských měst střední Moravy ve středověku - 9.3.2017

  92. Ladislav Čapek (Katedra archeologie FF ZČU v Plzni): Město České Budějovice a formování jeho venkovského zázemí ve středověku - 30.3.2017

  93.  Eva Schimerová (FF UK): Jak zacházet s archeologickým materiálem aneb vše co jste chtěli vědět o archeologických nálezech a báli jste se zeptat - 10.4.2017

  94. Lukáš Reitinger (Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity): Vratislav II. a Vyšehrad mezi kurií a říší - 27.4.2017

  95. Ludmila Luňáková (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity): Sváteční dny v díle Kosmy a jeho prvních pokračovatelů - 18.5.2017

  96. Jiří Macháček (Ústav archeologie FFMU Brno) - Stefan Eichert (Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien): Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya (Dyje) Region from the Early to the High Middle Ages - 2.5.2017

  97. Petr Dresler (Ústav archeologie FFMU Brno): Hospodářské zázemí Pohanska u Břeclavi: Není model jako model! - 7.3.2018

  98. Ladislav Čapek - Lukáš Holata: Výzkum středověkého osídlení v ČR: vznik, rozvoj, hlavní problémy a budoucí perspektivy výzkumu - 29.3.2018

  99. Zuzana Borzová (Katedra archeológie FF UKF v Nitre): Dokumentácia terénnych reliktov historických opevnených sídiel v Kostolianskej kotline pomocou moderných metód - 29.3.2018

 100. Michel Kazanski (Directeur de recherche au CNRS a Université Paris I Panthéon-Sorbonne):  Centra moci a vojenské elity Slovanů v pohunském období - 18.4.2018

 101. Aleksandra Pankiewicz (Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski): Raně středověké sklářství ve světle nálezů ze slezských hradišť - 22.5.2018

102.

103. Václav Blažek (Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity):Předslovanské stopy v toponymii Pražské kotliny - 4.6.2019

104.

105. Patricia Ledesma Bouchan (Museum Templo Mayor, Ciudad de Mexico): Znamení dobytí Mexika – Tenochtitlánu: setkání světa bohů a lidí - 2.10.2019

106. Bratři Hasilové (Univerzita J. E. Purkyně/Národní památkový ústav, ú.o.p. v Ústí nad Labem – Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.): (Paměť krajiny severního Nejdecka: montánní památky z pozdního středověku až 20. století v mikroregionu zaniklé Rolavy - 5.12.2019

107. Robert Antonín (FF Ostravská univerzita): Mendikanti v dynamice proměny českých zemí ve 13. století - 3.12.2019


 

Chytání bronzu

Chytání bronzu - 1. setkání přátel doby bronzové

Chytání bronzu - 2. setkání přátel doby bronzové (15.12.2014)

Chytání bronzu - 3. setkání přátel doby bronzové (15.3.2016)


 

 

Aktuality

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie...

08. Duben 2021

Dvoudenní informační kolokvium ...

06. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený...

31. Březen 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém...

30. Březen 2021